udządzenia zewnętrzne do ćwiczeń siłowych

Siłownie zewnętrzne i street workout

Adresy siłowni zewnętrznych:

Adresy street workout:

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych:

1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.
2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia. Usterki należy zgłaszać administratorowi siłowni.
4. Siłownia udostępniona jest nieodpłatnie.
5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów.
6. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
7. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
8. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
9. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
10. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.
11. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, jak również palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.
12. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba, która taką szkodę wyrządziła, ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.
13. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca, winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.
14. Za rzeczy wniesione na teren siłowni przez osoby ćwiczące, w tym przedmioty wartościowe, administrator siłowni nie odpowiada.
15. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do jednostki zarządzającej, tel. 618121-404.
16. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
17. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować administratora obiektu, tj. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku ul. Leśna 6, tel. (061) 8121 404.

Regulamin korzystania ze street workout:

1. Urządzenia street workout parku przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń fizycznych.
2. Uczestnicy korzystają z urządzeń street workout parku na własną odpowiedzialność.
3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie street workout parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
4. Za ewentualne wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas ćwiczeń, nie spowodowane zaniedbaniami administratora street workout parku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń.
5. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
6. Z elementów mogą korzystać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wejść.
7. Na jednym elemencie może znajdować się maksymalnie 1 osoba.
8. Przebywanie w strefie zeskoków z przeszkód jest zabronione.
9. Zabrania się wnoszenia na teren street workout parku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Wykonywanie ćwiczeń i przebywanie na terenie street workout parku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
10. Na terenie street workout parku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
11. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie street workout parku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu street workout parku przez upoważnione osoby.
12. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń street workout parku – jako związane z ryzykiem sportowym.
13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń street workout parku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora obiektu o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
14. Pamiętaj o innych użytkownikach street workout parku – nie ćwiczysz sam!
15. Zabrania się korzystania ze street workout parku następującym osobom:
a) kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),
b) z chorobami układu ruchowego,
c) z wadami serca,
d) chorym na epilepsję,
e) kobietom w ciąży.
16. Street workout i wykonywane w czasie treningu ewolucje mogą być niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
17. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora obiektu – Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, tel. 618121-404.
18. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować administratora obiektu, tj. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku ul. Leśna 6, tel. (061) 8121 404.

Galeria - Koziegłowy os. Karolin

Galeria - Mielno ul. Akacjowa

Galeria - Owińska Plac Przemysława

Galeria - Owińska ul. Plażowa 1

Galeria - Promnice ul. Leśna

Skip to content