Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.akwenczerwonak.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004-10-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-15.

Strona internetowa Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN jest tylko częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem tego są poniższe niezgodności lub wyłączenia:

 • niektóre dokumenty i pliki zostały załączone po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część artykułów nie posiada opisów alternatywnych, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • artykuły nie posiadają audiodeskrypcji, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

Pozostałe elementy strony zostały dostosowane zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych poprzez:

 • umożliwienie zmiany rozmiaru czcionki,
 • zastosowanie czcionki zwiększającej czytelność,
 • umożliwienie zmiany kontrastu,
 • umożliwienie podkreślania linków,
 • zastosowanie opisów alternatywnych,
 • umożliwienie sterowania stroną za pomocą klawiatury,
 • przewidywalny, czytelny i intuicyjny system nawigacji,
 • poprawność kodu,
 • zachowanie spójnej i logicznej struktury nagłówkowej i merytorycznej,
 • rezygnację z rozwiązań typu flash,
 • rzetelność i kompatybilność informacji,
 • umożliwienie wysłania żądania otrzymania treści alternatywnej,
 • umożliwienie zgłaszania błędów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Arkadiusz Bendarek e-mail: a.bednarek@akwenczerwonak.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 61 646 01 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Dostępność architektoniczna

Opis sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz audytu dostępności architektonicznej wykonanej w styczniu 2021 roku wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia „Jedna Chwila” uwzględniając obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi na terenie gminy Czerwonak zarządza Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Hala sportowa w Czerwonaku
i biura Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Dojazd własnym środkiem transportu drogą asfaltową (zjazd z drogi wojewódzkiej 196 w ul. Leśną). Droga prowadzi do otwartego parkingu przed obiektem. Parking jest ogólnodostępny, bezpłatny, a jego nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej. Parking posiada specjalnie przygotowane, oznaczone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce parkingowe zostało ulokowane bezpośrednio przy podjeździe prowadzącym do głównego wejścia, umożliwiając samodzielny dostęp do obiektu.

Istnieje również możliwość dojazdu komunikacją publiczną, w pobliżu obiektu znajdują się przystanek autobusowy oraz dworzec kolejowy. Teren przed obiektem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu. W obiekcie i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Do obiektu prowadzą dwa wejścia (dojazd od ul. Leśnej). Obiekt posiada wyodrębnione wyjścia ewakuacyjne.

 1. Do wejścia głównego do części sportowej budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzwonek z domofonem jest także przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. W tym miejscu wyznaczone jest miejsce do obsługi osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie umieszczono tablicę informacyjną – plan umożliwiający czytanie przez dotyk (alfabet Braille’a). Toalety w obiekcie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez uchwyty, obniżone muszle sedesowe, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenie.
 2. Drugie wejście do budynku prowadzi do biur położnych na piętrze. Do biur prowadzą schody, bez podjazdu. Brak windy. Obsługa osób poruszających się na wózkach inwalidzkich odbywa się w recepcji przy wejściu głównym.

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach
Pływalnia i siłownia
ul. Piłsudskiego 3,
62-028 Koziegłowy

Dojazd własnym środkiem transportu drogą asfaltową (zjazd z drogi wojewódzkiej 196 w drogę powiatową 2407P – ul. Poznańską, następnie drogami gminnymi ul. Piaskową i ul. Piłsudskiego). Droga prowadzi do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, bezpłatny, a jego nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej. Parking posiada specjalnie przygotowane, oznaczone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca parkingowe zostały ulokowane bezpośrednio przy wejściu głównym na pływalnię, umożliwiającego samodzielny dostęp do obiektu.

Istnieje również możliwość dojazdu komunikacją publiczną, w pobliżu obiektu znajduje się przystanek autobusowy. Teren przed obiektem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu. W obiekcie i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Obiekt podzielony na dwie części posiadające odrębne wejścia i wyjścia ewakuacyjne.

a) Centrum Kultury i Rekreacji
Recepcja i szatnia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez uchwyty, obniżone muszle sedesowe, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenie. Możliwy jest bezpośredni dostęp do sali widowiskowej, sali edukacyjnej, sali warsztatowej, filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku. Przy sali widowiskowej znajduje się winda przeznaczona dla przewozu osób z niepełnosprawnością umożliwiając dostęp do garderób wykonawców oraz sceny głównej.

b) Pływalnia i siłownia
W obiekcie umieszczono tablicę informacyjną – plan umożliwiający czytanie przez dotyk (alfabet Braille’a). Recepcja i kasy znajdują się w centralnej części holu. Z poziomu holu są dostępne miejsca wypoczynku oraz toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez uchwyty, obniżone muszle sedesowe, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenie. Za kasami znajduje się przejście do szatni basenowych z wyznaczoną i oznakowaną częścią dla osób z niepełnosprawnościami (dostęp do szafek, dostęp do toalet i pryszniców). Niecka basenowa jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, obsługa przeszkolona i udzielająca pomocy.
Strefa rekreacji dostępna przy pomocy obsługi pływalni. Strefa siłowni dostępna przy pomocy obsługi. Szatnie ogólnodostępne, dostęp do toalet i pryszniców w części basenowej.

AKWEN MARINA w Czerwonaku
ul.
Portowa 1, 62-004 Czerwonak

Obiekt jest otwarty sezonowo. Dojazd własnym środkiem transportu drogą asfaltową (zjazd z drogi wojewódzkiej 196 w ul. Portową) przechodzącą w drogę gruntową. Droga prowadzi do otwartego parkingu przed obiektem. Parking jest ogólnodostępny, bezpłatny, o nawierzchni gruntowej. Miejsca parkingowe zostały ulokowane bezpośrednio przy wejściu do obiektu.Istnieje również możliwość dojazdu komunikacją publiczną, w pobliżu obiektu znajduje się przystanek autobusowy oraz dworzec kolejowy. Teren przed obiektem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu. W obiekcie i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się. Na terenie obiektu jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez podjazd oraz zwiększoną szerokość drzwi.

Korty tenisowe
ul.
Wojska Polskiego 6, 62-005 Bolechowo-Osiedle

Dojazd własnym środkiem transportu drogą asfaltową (zjazd z drogi powiatowej 2406P – ul. Wojska Polskiego). Wjazd prowadzi do otwartego parkingu przed obiektem. Parking jest ogólnodostępny, bezpłatny, a jego nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej. Miejsca parkingowe zostały ulokowane bezpośrednio przy wejściu do obiektu. Brak podjazdu pod wysoki krawężnik.

Istnieje również możliwość dojazdu komunikacją publiczną, w pobliżu obiektu znajduje się przystanek autobusowy oraz dworzec kolejowy. Teren przed obiektem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu. W obiekcie i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się. Na terenie obiektu dostępna jest toaleta. Bezpośredni wjazd na korty – przez próg. Personel kortów jest przeszkolony i udzielający pomocy na życzenie.

Kąpielisko AKWEN Tropicana
ul. Plażowa 1, 62-005 Owińska

Obiekt jest otwarty sezonowo. Dojazd własnym środkiem transportu drogą asfaltową (zjazd z drogi wojewódzkiej 196 w drogę powiatową 2434P – ul. Kolejową, za przejazdem kolejowym skręt w lewo w ul. Plażową – droga z płyt przechodząca w drogę gruntową). Droga prowadzi do otwartego parkingu przed obiektem. Parking jest ogólnodostępny, bezpłatny, o nawierzchni gruntowej. Miejsca parkingowe zostały ulokowane bezpośrednio przy wejściu do obiektu. Osoby z niepełnosprawnościami mogą podjechać w bezpośrednie sąsiedztwo kąpieliska.  

Istnieje również możliwość dojazdu komunikacją miejską, w pobliżu obiektu znajduje się przystanek autobusowy oraz dworzec kolejowy. Dojazd drogą częściowo utwardzoną płytami, częściowo gruntową.

Teren przed obiektem jest wyposażony w profesjonalny system monitoringu. Na kąpielisku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się. Na terenie obiektu dostępna jest  toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością (odpowiednia szerokość, obniżona muszla, zamontowane uchwyty). Na samej plaży utrudnione jest poruszanie się (teren nieutwardzony – piasek plażowy).

Kompleks sportowy w Owińskach
ul.
Poprzeczna 12, 62-005 Owińska

Dojazd własnym środkiem transportu drogą asfaltową (zjazd z drogi wojewódzkiej 196 w drogę powiatową 2434P – ul. Kolejową następnie drogami gminnymi ul. Dworcową i ul. Poprzeczną). Droga prowadzi do otwartego parkingu przed obiektem. Parking jest ogólnodostępny, bezpłatny, a jego nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej. Parking posiada specjalnie przygotowane, oznaczone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Dostęp do obiektu jest utrudniony (stopień przy wejściu do świetlicy, stromy podjazd przy wejściu na boiska), ale możliwy przy pomocy pracowników CRKF AKWEN.

Istnieje również możliwość dojazdu komunikacją publiczną, w pobliżu obiektu znajduje się przystanek autobusowy oraz dworzec kolejowy. Teren przed obiektem jest wyposażony w profesjonalny system monitoringu. Na terenie obiektu i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się. Na trenie obiektu są dostępne toalety (w budynku świetlicy).

Kompleks sportowy Orlik 2012
ul. Św. Wojciecha 48, 62-004 Czerwonak           

Dojazd własnym środkiem transportu drogą asfaltową:

 • od strony Czerwonaka/Kicina drogami gminnymi ul. Szkolną oraz ul. Łącznik
 • od strony Koziegłów drogami gminnymi ulicami Piłsudskiego oraz Jana Pawła II

Droga prowadzi do otwartego parkingu przed obiektem. Parking jest ogólnodostępny, bezpłatny, a jego nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej. Parking posiada specjalnie przygotowane, oznaczone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce parkingowe zostało ulokowane bezpośrednio przy wejściu prowadzącym do obiektu.

Istnieje również możliwość dojazdu komunikacją publiczną, w pobliżu obiektu znajduje się przystanek autobusowy. Teren przed obiektem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu. Na terenie obiektu i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Na terenie obiektu umieszczono:

 • tablicę informacyjną wraz z planem obiektu, której czytanie jest możliwe przez dotyk (alfabet Braille’a),
 • dzwonek do obsługi osób niepełnosprawnych,
 • linie prowadzące i pola uwagi dla osób słabowidzących.

Możliwy jest bezpośredni dostęp do boisk wielofunkcyjnych oraz budynku szatniowego.  W budynku szatniowym dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (zamontowane uchwyty, obniżone muszle sedesowe, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenie).

***

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością architektonicznej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Bednarek e-mail: a.bednarek@akwenczerwonak.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 61 646 01 49. Tą samą drogą można składać wnioski oraz skargi na brak zapewnienia dostępności. Zaleca się także bezpośredni kontakt z pracownikami na w/w obiektach.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych U. z 2019 r. poz. 848

 

Czerwonak, dnia 15 marca 2022 roku

Skip to content