INSTRUKTOR PŁYWANIA – oferta pracy (rekrutacja ciągła)

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

ogłasza nabór na stanowisko pracy

INSTRUKTOR PŁYWANIA

Wymagania stawiane przed kandydatami:

 1. ukończenie 18 lat,
 2. posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora pływania,
 3. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nie skazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. uprawnienia instruktora pływania,
 2. uprawnienia wychowawców kolonijnych,
 3. dobrej organizacji czasu pracy,
 4. odpowiedzialność i sumienność,
 5. wysoka kultura osobista.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. prowadzenie zajęć z nauki pływania zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżące prowadzenie dzienników zajęć i list obecności potwierdzających odbycie zajęć,
 2. prowadzenie zajęć nauki i doskonalenie pływania z grupami zorganizowanymi,
 3. prowadzenie indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania,
 4. dobór ćwiczeń i metod prowadzenia zajęć w sposób zachęcający klientów do systematycznego uczestnictwa i rozwoju umiejętności pływackich,
 5. przeprowadzenie testów kwalifikujących do grup szkoleniowych,
 6. dbanie o sprzęt sportowy służący do nauki pływania, przechowywanie.
  w miejscach do tego celu przeznaczonych, regularne przeglądanie, konserwacja i naprawa,
 7. prowadzenie półkolonii letnich i zimowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę,
 2. miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3, hala basenowa, parter.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie świadectw pracy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  1. nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Miejsce składania dokumentów:

Pływalnia Akwen, Centrum Kultury i Rekreacji ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy

Inne informacje:

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio: Pływalnia Akwen, Centrum Kultury i Rekreacji ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy, za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną: a.kuszynska@akwenczerwonak.pl z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor pływania”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 415 16 83.

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

RODO

Skip to content