Rowerowy Rajd Nocny – 20 listopada

Zapraszamy do udziału w pierwszym CZERWONACKO-SKOCKIM NOCNYM RAJDZIE ROWEROWYM!

Kiedy?: w sobotę, 20 listopada 2021 roku.
 
Rajd ma charakter turystyczno-rekreacyjny, nie jest wyścigiem, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa i ścigania się na trasie rajdu.
 
TRASY RAJDU:

1. SKOCKA, ok. 25 km* start godz. 17:00 – Targowisko ul. Kościelna w Skokach,

2. CZERWONACKA, ok. 15 km*, start godz. 17:30 – Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach,

3. TAJEMNICZA – dowolna z dojazdem na metę na godz. 19:00,
 
* – dystans tras rowerowych 1 i 2 liczony jest w jedną stronę!

Powrót we własnym zakresie (możliwy powrót pociągiem Kolei Wielkopolskich ze stacji Owińska – 600 m od mety rajdu):

* Owińska 21:23 – Skoki 21:50
* Owińska 21:07 – Czerwonak 21:14 – Poznań 21:34
 
LIMIT 110 MIEJSC NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
1. SKOCKA – 50 miejsc,
2. CZERWONACKA – 50 miejsc,
3. TAJEMNICZA – 10 miejsc.
 
META RAJDU:

AKWEN Tropicana Owińska; meta czynna od godz. 19.00.
 
PRZEWODNICTWO: grupy na wszystkich trasach będą prowadzone przez przewodników. Przewodnicy sprawują opiekę organizacyjną nad grupą od startu aż do momentu dojazdu na metę.
 
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:

Elektroniczne zgłoszenia udziału będą przyjmowane w dniach od 5 listopada br. od godz. 12:00 do 15 listopada lub do wyczerpania limitu na poszczególnych trasach. Za osobę zgłoszoną uznaje się osobę, która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (drogą elektroniczną).
 
 
OPŁATA ZA UDZIAŁ W RAJDZIE: bezpłatnie.

Impreza dofinansowana ze środków Miasta i Gminy Skoki, Gminy Czerwonak oraz Powiatu Poznańskiego.
 
UBEZPIECZENIE: we własnym zakresie; uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie.
 
UWAGA:

Każdy zgłoszony do 15 listopada lub do wyczerpania limitu uczestnik rajdu otrzymuje:

• znaczek rajdowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie – integracja przy ognisku.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

• Obowiązkowe oświetlenie roweru z przodu i z tyłu oraz kask sztywny, mile widziane uczestnictwo w kamizelkach odblaskowych.
• Rajd odbędzie się zgodnie z normami sanitarnymi obowiązującymi w dniu imprezy.
• Uczestnikiem rajdu może zostać osoba która dokonała wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się
we własnym zakresie.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
• Uczestnicy zobowiązują się do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do posiadania – we własnym zakresie – oświetlenia oraz kasku ochronnego.
• Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.
• Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa zgłaszając swoje uczestnictwo w ww. rajdzie.
• Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych, jedynie pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub opiekuna.
• Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady zawierające wizerunek zgłoszonych uczestników rajdu mogą być wykorzystane przez media i organizatora w celach związanych z promocją rajdu, jak również w relacjach z imprezy (prasa, radio, media społecznościowe, strony internetowe), na co uczestnicy zgłaszając się wyrażają zgodę.
• Trasy będą prowadzone przez tereny leśne, łąki i drogi. W miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
• Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Uczestnicy przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się, dostosowują się do poleceń organizatorów i służb czuwających nad bezpieczeństwem podczas rajdu.
• Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Uczestnicy powinni posiadać niezbędne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności poruszania się po drogach.
• Uczestnicy rajdu podporządkowują się kierownikom poszczególnych tras.
UWAGI KOŃCOWE:
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu poszczególnych tras.
• Osoby niepełnoletnie biorą udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej!
• Rajd odbywa się wyłącznie po wyznaczonych w terenie szlakach turystycznych.
• DBAJ O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, W KTÓRYM PRZEBYWASZ!
• NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA!
• Promuj ostrożną jazdę – WEŹ OŚWIETLENIE oraz ZAŁÓŻ KASK OCHRONNY!
• Alkohol wrogiem turystów, unikaj go podczas rajdu!
 
INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA RAJDU.
 

 

Skip to content