Kodeks etyki

Zarządzenie nr 2/2020

 Dyrektora Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

z dnia 20 stycznia 2020 roku

 w sprawie   zatwierdzenia Kodeksu Etyki pracowników Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

 

Na podostawie art. 24, art. 25 ust. 1, art. 29 ust.1, art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz 1282) oraz art. 68 ust. 2 pkt 5 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1649)

zarządzam:

& 1

Zatwierdzenie Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

& 2

 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu Etyki i ich stosowania.
 2. Wszyscy pracownicy Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku składają oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie.
 3. Nowo zatrudnieni pracownicy Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki wraz z zawarciem umowy o pracę.
 4. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.
 5. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami Kodeksu Etyki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 6. Za naruszenie zasad Kodeksu Etyki pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową przewidzianą w Kodeksie Pracy, Regulaminie Pracy oraz w ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej zgodnie z obowiązującymi w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku przepisami.

& 3

Z treścią niniejszego Kodeksu Etyki można zapoznać się w siedzibie lub na stronie internetowej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.

& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń CRKF AKWEN oraz stronie internetowej www.akwenczerwonak.pl.

                                                    

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2020 Dyrektora Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku z dnia 20 stycznia 2020 roku

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH
W CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN
W CZERWONAKU

WSTĘP

Celem Kodeksu Etyki jest doskonalenie funkcjonowania Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, oraz zwiększenia zaufania publicznego mieszkańców, sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

& 1

 1. Ilekroć w treści Kodeksu jest mowa o:
  1. AKWEN – należy rozumieć Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
  2. Kodeksie Etyki lub Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
  3. pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, posiadającego status prawny pracownika samorządowego, którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282).
 2. Kodeks wyznacza standardy i zasady postępowania pracowników zatrudnionych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych w ich kontaktach z wszystkimi klientami oraz w kontaktach wewnętrznych.
 3. Zasady określone w Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.
 4. Pracownicy traktują pracę na zajmowanych stanowiskach jako służbę publiczną.
 5. Służąc państwu i społeczności lokalnej, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania z poszanowaniem godności i szacunkiem względem drugiego człowieka oraz zachowaniem zasad dobrej administracji.

ROZDZIAŁ II

ZASADY POSTĘPOWANIA

& 2

 Jako pracownicy  Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku deklarujemy działać zgodnie z niżej wymienionymi zasadami i ich przestrzegać.

& 3

Praworządność

 1. Działamy zgodnie z zasadą praworządności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnego i miejscowego, oraz wewnętrzne instrukcje i zarządzenia.
 2. Kierujemy się interesem publicznym i dobrem wspólnym i stawiamy go ponad interes osobisty.
 3. Znamy aktualnie obowiązujące prawo, a tym samym zwracamy uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw i interesów jednostki posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Rozpatrujemy sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki.

& 4

Bezstronność i obiektywizm

 1. Kierujemy się wyłącznie interesem wspólnoty samorządowej, wybierając rozwiązania najkorzystniejsze dla całej społeczności Gminy Czerwonak, z poszanowaniem praw jednostki.
 2. Nie dopuszczamy do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym, a w razie zaistnienia takiego konfliktu dbamy, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
 3. Działamy bezstronnie i niezależnie, nie ulegając wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
 4. Powstrzymujemy się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację mieszkańców Gminy Czerwonak oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.
 5. W żadnym przypadku nie kierujemy się interesem osobistym lub rodzinnym i z własnej inicjatywy wyłączamy się z postępowania, jeżeli jego udział w nim nie mógłby być obiektywny lub wzbudzał podejrzenie o brak obiektywizmu.
 6. Nie uczestniczymy w podejmowaniu decyzji, w której my lub nasi bliscy członkowie rodziny mieliby jakikolwiek interes finansowy.
 7. Podejmując decyzje zapewniamy przestrzeganie zasad równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są przez nas traktowane w porównywalny sposób.
 8. Zapewniamy, aby w przypadku różnic w traktowaniu, to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.

& 5

Uczciwość i rzetelność

 1. Wykonujemy swoje obowiązki rzetelnie i sumiennie, z poszanowaniem godności osobistej mieszkańców Gminy Czerwonak, współpracowników oraz własnej.
 2. Nie podejmujemy prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.
 3. Nie czerpiemy dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych za wypełnianie swoich obowiązków.
 4. Nie wykorzystujemy i nie pozwalamy na wykorzystywanie powierzonych nam zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.
 5. Dokładamy szczególnej staranności dla zorganizowania efektywnej współpracy w ramach powierzonych zadań, mając na uwadze osiągnięcie ustalonego celu.
 6. Nie kierujemy się emocjami przy rozpatrywaniu spraw i jesteśmy gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawiania ich konsekwencji.

& 6

Współpraca i lojalność

 1. Okazujemy sobie wzajemny szacunek.
 2. Jesteśmy lojalni wobec AKWEN-u i swoich zwierzchników oraz jesteśmy gotowi do wykonywania poleceń służbowych.
 3. Unikamy sytuacji konfliktowych w szczególności tych wynikających z podziału obowiązków.
 4. Udzielamy obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań.
 5. Współdziałamy w ramach zespołu z innymi pracownikami.
 6. Relacje służbowe opieramy na współpracy, koleżeństwie, uprzejmości i życzliwości, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem, wiedzą i wątpliwościami.
 7. Służymy radą i pomocą mniej doświadczonym pracownikom, zwłaszcza w rozstrzyganiu trudnych spraw.
 8. Nie wypowiadamy publicznie niekorzystnej oceny działalności zawodowej innego pracownika, oraz nie dyskredytujemy go w jakikolwiek inny sposób.
 9. Przekazujemy wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach lub nieprawidłowościach w postępowaniu innego pracownika wyłącznie zainteresowanemu pracownikowi i jego przełożonemu.
 10. Uznajemy, że informowanie o zauważonym naruszeniu zasad etycznych i niekompetencji zawodowej innego pracownika nie jest godzeniem w zasady solidarności zawodowej.
 11. Nie tolerujemy kłamstwa, zatajania istotnych informacji, celowego wprowadzania w błąd, oszustwa, kradzieży, korupcji oraz nadużyć i otwarcie informujemy o wszystkich takich przypadkach i próbach.
 12. Udostępniamy niezwłocznie i z własnej inicjatywy, w ramach współpracy, zainteresowanym pracownikom, posiadane informacje istotne dla realizowanych zadań na innym stanowisku pracy. Udostępnione informacje nie mogą być objęte tajemnicą służbową, handlową lub gdy są  zakwalifikowane, jako informacje niejawne.
 13. Nie ujawniamy informacji poufnych ani nie wykorzystujemy ich dla jakichkolwiek korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

& 7

Odpowiedzialność w działaniu

 1. Ponosimy odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć, a w procesie zarządzania powierzonym majątkiem i środkami publicznymi okazujemy należytą staranność i gospodarność.
 2. Ponosimy odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy niezależnie od rangi zajmowanego stanowiska.
 3. Ujawniamy przełożonym próby marnotrawstwa i defraudacji środków publicznych.
 4. Zachowujemy się godnie w miejscu pracy i poza nim.
 5. Swoją postawą i ubiorem okazujemy szacunek współpracownikom, klientom i innym podmiotom. Wskazania dotyczące ubioru pracowników AKWEN-u zawiera odrębne Zarządzenie.
 6. Postępujemy w sposób wzmacniający autorytet i wiarygodność AKWEN-u.

& 8

Jawności i transparentności

 1. Wykonujemy swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami.
 2. Szanując prawo obywateli do informacji, udostępniamy osobom zainteresowanym żądane przez nich informacje, dochowując przy tym tajemnicy prawnie chronionej.
 3. Umożliwiamy dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi.

& 9

Dyskrecja i ochrona własności klienta

 1. Szanujemy godności każdego klienta, jego prawa, dobra osobiste i własności.
 2. Zapewniamy poufność w zakresie danych osobowych i wrażliwych określonych ustawowo, o których dowiedzieliśmy się w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

& 10

Podnoszenie kwalifikacji i jakości świadczonych usług

 1. Dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych, aby swoim profesjonalizmem gwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz przyczyniać się do zadowolenia klientów.
 2. Podlegamy okresowej ocenie merytorycznej, na podstawie odrębnego zarządzenia.

& 11

Uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami i innymi podmiotami

 1. Traktujemy jednakowo wszystkich klientów z zachowaniem odpowiednich zasad kultury osobistej i dobrego wychowania.
 2. Jesteśmy uprzejmi i życzliwi, udzielamy pomocy i wyczerpujących informacji w odpowiedzi na skierowane do nas pytania klienta.
 3. Działamy bez zbędnych emocji, uwzględniając ograniczenia wynikające z realizacji obowiązków służbowych.

& 12

Neutralność polityczna, religijna i światopoglądowa

 1. Podczas wykonywania obowiązków zachowujemy neutralność polityczną, religijną i światopoglądową.
 2. Nie manifestujemy publicznie w miejscu pracy i podczas wykonywania obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych, poglądów religijnych i postawy światopoglądowej.
 3. Nie demonstrujemy zażyłości z osobami publicznymi znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, religijnej lub społecznej.
 4. Rzetelnie realizujemy swoje zadania i obowiązki zgodnie z dobrem publicznym, bez względu na własne przekonania oraz poglądy polityczne i religijne.

& 13
Niedyskryminowanie i nie ograniczanie praw obywatelskich

 1. Traktujemy wszystkich na zasadach równości, bez względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonani polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub preferencje seksualne.
 2. Nie tolerujemy dyskryminacji.
 3. Nie ograniczamy praw obywatelskich.

& 14

Nie nadużywanie uprawnień

Z posiadanych uprawnień korzystamy wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały nam powierzone.

 1. Nie korzystamy z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.
 2. Nie tolerujemy stosowania przez przełożonych wobec pracowników jakiejkolwiek formy pracy przymusowej lub obowiązkowej pod groźbą kary.
 3. Nie tolerujemy mobbingu, molestowania psychicznego i fizycznego pracowników.

& 15

Postanowienia końcowe

 1. Pracownicy zobowiązani są przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami.
 2. Za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną na zasadach określonych w Kodeksie pracy i w ustawie o pracownikach samorządowych.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 4. Traci moc Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora CRKF AKWEN z dnia 13.06.2017 roku.

 

 

Skip to content