Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwonak na realizację projektów w zakresie sportu w roku 2022.

O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy o sporcie, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Czerwonak, zrzeszone w polskich związkach sportowych i szkolące zawodników w ramach posiadanej licencji w sporcie, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Czerwonak na realizację projektów to 370 000,00 zł. Udzielana dotacja nie może przekroczyć 60% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, a łączna kwota dofinansowania przeznaczona na beneficjentów za seniorów nie może przekroczyć 15% tych środków.

Wnioski o udzielnie dotacji celowej można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 27 stycznia 2022 roku (decyduje data wpływu) w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak. Dotacja obejmuje wnioski, których realizacja rozpoczyna się po rozliczeniu poprzedniej dotacji, nie wcześniej niż 10 lutego 2022 roku, a kończy nie później niż 12 grudnia 2022 roku.

Ogłoszenie wyników udzielonych dotacji nastąpi 9 lutego 2022 roku. Wyniki zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku oraz na tablicy informacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, tel. 61 646 01 49 lub 61 646 01 65.

Zarządzenie_364_2021
WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE

Skip to content