Dotacje dla klubów sportowych na 2024

Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym na realizację projektów w zakresie sportu w roku 2024.

O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy o sporcie, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Czerwonak, zrzeszone w polskich związkach sportowych i szkolące zawodników w ramach posiadanej licencji w sporcie, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Czerwonak na realizację projektów to 370 000,00 zł. Udzielana dotacja nie może przekroczyć 60% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, a łączna kwota dofinansowania przeznaczona na beneficjentów za seniorów nie może przekroczyć 15% tych środków.

Wnioski o udzielnie dotacji celowej można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 10 stycznia 2024 roku (decyduje data wpływu) w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak. Dotacja obejmuje wnioski, których realizacja rozpoczyna się po rozliczeniu poprzedniej dotacji, nie wcześniej niż 30 stycznia 2024 roku, a kończy nie później niż 9 grudnia 2024 roku.

Ogłoszenie wyników udzielonych dotacji nastąpi do 29 stycznia 2024 roku. Wyniki zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku oraz na tablicy informacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, tel. 61 646 01 62.

Załącznik:

Zarządzenie Nr 358/2023 Wójta Gminy Czerwonak.pdf (5,91 MB)

Skip to content