Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rodzinie Rowerem Przez Powiat Poznański BRZEGIEM WARTY

5 czerwca 2022, godz.09:00 - 14:00

grafika będąca ilustarcją wpisu

Zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym BRZEGIEM WARTY  5 czerwca.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Dni Gminy Czerwonak. Aktywnie świętujemy Światowy Dzień Roweru, który przypada 3 czerwca.

 

REGULAMIN
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „BRZEGIEM WARTY”

w ramach Międzynarodowego Dnia Roweru
5 czerwca 2022 roku

Rajd ma charakter turystyczno-rekreacyjny, nie jest wyścigiem, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa i ścigania się na trasie rajdu.

ORGANIZATORZY RAJDU:

• Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN,
• Gmina Czerwonak,
• Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu,
• Stowarzyszenie Jedna Chwila,
• PTTK Odział Środowiskowy Poznań Nowe Miasto,
• Rowerowo Zakręceni

IMPREZA DOFINANSOWYWANA ZE ŚRODKÓW MIASTA POZNANIA, POWIATU POZNAŃSKIEGO ORAZ GMINY CZERWONAK.

TRASY ROWEROWE RAJDU:

1. WARCIAŃSKA, pętla ok. 34-35 km, start godz. 9:00 – AKWEN Marina w Czerwonaku,
2. WARTOSTRADOWA – ok. 10 km, start godz. 11:00 – Plaża Rataje (Wartostrada przy Moście Królowej Jadwigi),
3. CZERWONACKA – pętla ok. 5 km (adresowana do mniejszych dzieci), start godz. 11:30 – AKWEN Marina w Czerwonaku,
4. TAJEMNICZA – trasę oraz dystans wyznacza zgłoszony z dotarciem na metę o godzinie 12:30
DODATKOWA PIESZA TRASA RAJDU:
5. ŚRÓDECKA – ok 9 km – OSW dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska 4a, Poznań, start godz. 10:00

LIMIT MIEJSC: 220 osób,  w tym NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:

1. WARCIAŃSKA – 50 miejsc,
2. WARTOSTRADOWA – 50 miejsc,
3. CZERWONACKA – 50 miejsc,
4. TAJEMNICZA – 20 miejsc,
5. ŚRÓDECKA – 50 miejsc,

META RAJDU: AKWEN MARINA Czerwonak; meta czynna w godz. 12.30-14.00.

PRZEWODNICTWO: grupy na wszystkich trasach za wyjątkiem tajemniczej będą prowadzone przez przewodników. Przewodnicy sprawują opiekę organizacyjną nad grupą od startu aż do momentu zamknięcia mety.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:
Elektroniczne zgłoszenia udziału będą przyjmowane w dniach od 19 maja br. do 30 maja lub do wyczerpania limitu na poszczególnych trasach. Za osobę zgłoszoną uznaje się osobę, która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (drogą elektroniczną) oraz dokona opłaty startowej. Zgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte.

Zapisy: Link do zapisów (KLIKNIJ)

OPŁATA ZA UDZIAŁ W RAJDZIE: 12 zł

Opłat wpisowych dokonuje się on-line; po wypełnieniu formularza zapisów należy bezpośrednio przejść do płatności. Uczestnicy przy rejestracji i opłacie, dokonują wyboru trasy. Podanie trasy jest konieczne ze względów organizacyjnych. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie, opłata nie będzie zwracana.

UBEZPIECZENIE: we własnym zakresie; uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie.

UWAGA!
Każdy zgłoszony do 30 maja lub do wyczerpania limitu uczestnik rajdu otrzymuje:

• przewodnictwo na trasach rajdowych,
• znaczek rajdowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• atrakcje na mecie,
• uczestnictwo w konkursie z cennymi nagrodami.

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

• Rajd odbędzie się zgodnie z normami sanitarnymi obowiązującymi w dniu imprezy.
• Uczestnikiem rajdu może zostać osoba która dokonała wcześniejszego zgłoszenia, wniosła stosowną opłatę za udział w rajdzie. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
• Uczestnicy zobowiązują się do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do posiadania – we własnym zakresie – kasku ochronnego.
• Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.
• Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa zgłaszając swoje uczestnictwo w ww. rajdzie.
• Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych, jedynie pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub opiekuna.
• Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady zawierające wizerunek zgłoszonych uczestników rajdu mogą być wykorzystane przez media i organizatora w celach związanych z promocją rajdu, jak również w relacjach z imprezy (prasa, radio, media społecznościowe, strony internetowe), na co uczestnicy zgłaszając się wyrażają zgodę.
• Trasy będą prowadzone przez tereny leśne, łąki i drogi. W miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
• Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Uczestnicy przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się, dostosowują się do poleceń organizatorów i służb czuwających nad bezpieczeństwem podczas rajdu.
• Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Uczestnicy powinni posiadać niezbędne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności poruszania się po drogach.
• Uczestnicy rajdu podporządkowują się kierownikom poszczególnych tras.

UWAGI KOŃCOWE:

• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu poszczególnych tras.
• Osoby niepełnoletnie biorą udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej!
• Rajd odbywa się wyłącznie po wyznaczonych w terenie szlakach turystycznych.
• DBAJ O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, W KTÓRYM PRZEBYWASZ!
• TOBIE I INNYM, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA!
• Promuj ostrożną jazdę – ZAŁÓŻ KASK OCHRONNY!
• Alkohol wrogiem turystów, unikaj go podczas rajdu!

INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA RAJDU.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, z siedzibą przy ul. Leśnej 6, 62-004 Czerwonak przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy, jak również informuje o przysługujących uczestnikom imprezy prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (dalej: „AKWEN”), e-mail: p.stanczak@akwenczerwonak.pl
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Adrian Pawlak, adres e-mail: iod@akwenczerwonak.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprezy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, ochrony przed potencjalnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zapewnienia komunikacji z Panią/ Panem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizacji obowiązków prawno-podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, publikacji list startowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, informowania o innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku przetwarzania realizowanego na Podstawie Pani/ Pana zgody, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane: dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator, zewnętrznym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi doradcze oraz audytorskie, bankom, podmiotom wspierającym organizację wydarzenia, upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Urzędom Skarbowym, Sądom, Komornikom.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w zawodach. Podanie danych w celu publikacji list startowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem publikacji danych na liście startowej. Podanie danych w celu otrzymywania informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Administratora jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem otrzymywania tego typu informacji.
7. Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu w zakresie wyznaczonym przepisami obowiązującego prawa.
9. Ponadto, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT:
Arkadiusz Bednarek, tel.: 61 646 01 49,
Oficjalny serwis internetowy rajdu: www.akwenczerwonak.pl,
Media Społecznościowe: www.facebook.com/akwenczerwonak

Szczegóły

Data:
5 czerwca 2022,
Godzina:
09:00 - 14:00

Organizator

CRKF AKWEN
Skip to content