Regulamin kąpieliska AKWEN Tropicana

1. Kąpielisko jest obiektem Gminy Czerwonak.
2. Administratorem kąpieliska Akwen Tropicana w Owińskach jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.
3. Każda osoba korzystająca z kąpieliska obowiązana jest posiadać ważny bilet wstępu, podporządkować się przepisom niniejszego Regulaminu oraz poleceniom ratowników.
4. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym.
5. Kąpielisko jest otwarte przy sprzyjających warunkach atmosferycznych codziennie w godz. od 10.00 do 20.00.
6. Kąpiel dozwolona jest w czasie, gdy wywieszona jest biała flaga. Flaga czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli.
7. Brak flagi na maszcie oznacza, że kąpielisko jest nieczynne – kąpiel na własną odpowiedzialność.
8. Grupy zorganizowane przed wejściem na kąpielisko zobowiązane są zgłosić się do ratownika.
9. 1) Ratownicy dozorują wyłącznie obszar przeznaczony do kąpieli oznaczony:
a) bojami czerwonymi – dla nieumiejących pływać,
b) bojami żółtymi i granicami wewnętrznymi pomostu – dla umiejących pływać.
2) Kąpiel poza tym obszarem jest zabroniona.
10. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest wywieszenie czerwonej flagi i dźwięk dzwonu lub
syreny. Po usłyszeniu sygnału należy natychmiast wyjść z wody i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników.
11. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na kąpielisku jedynie pod opieką osób pełnoletnich.
12. Z brodzika mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 12, tylko pod opieką osób pełnoletnich.
13. Zabrania się pozostawiania na terenie kąpieliska bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać.
14. Na terenie plaży i kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz grillowania i rozpalania ognisk.
15. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
a) wprowadzać zwierząt gospodarskich i domowych,
b) łowić ryb,
c) skakać z pomostu, poza miejscem wyznaczonym lub wbrew zakazowi ratownika,
d) wjeżdżać jakimikolwiek pojazdami na teren kąpieliska,
e) wpływać pod pomost i dotykać elementów podwodnych konstrukcji,
f) przebywać w stanie intoksykacji,
g) wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
h) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
i) wchodzić do wody w strefie oznaczonej bojami żółtymi, jeżeli nie umieją pływać,
j) przekraczać strefy oznaczonej bojami żółtymi i granicami wewnętrznymi pomostu,
k) wchodzić i wychodzić z wody poza miejscami do tego przeznaczonymi,
l) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej, w czasie, gdy
wywieszona jest czerwona flaga oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
m) zakłócać wypoczynku innych osób, krzyczeć, słuchać głośnej muzyki, biegać po pomoście, popychać
i wrzucać do wody,
n) zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników kąpieliska,
o) wszczynać fałszywych alarmów,
p) wchodzić na pomosty, wieże i łodzie ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami
wypadkowymi,
q) korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli,
r) korzystać ze sprzętu do nurkowania w strefie wyznaczonej do kąpieli,
s) wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska, używać mydła
i środków chemicznych na terenie kąpieliska,
t) niszczyć urządzeń i wyposażenia kąpieliska,
u) załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC,
v) palić tytoniu,
w) korzystać z wszelkich sprzętów pływających (zakaz nie dotyczy sprzętu pływającego wypożyczalni
prowadzonej przez administratora kąpieliska oraz jednostek pływających służb ratowniczych i Policji).
16. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska z wyjątkiem pomostów.
17. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników, będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
18. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
19. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać ratownikowi. Obsługa kąpieliska wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
20. Wszelka działalność zarobkowa na terenie kąpieliska, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą administratora obiektu.
21. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
22. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania kąpieliska należy zgłaszać pod nr. tel: CRKF AKWEN 61 812 14 04 lub Straży Gminnej 601535019.
23. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne.

Skip to content