Tropem Wilczym w Gminie Czerwonak – 1 marca

1 marca, w Owińskach, odbędzie się bieg poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych – TROPEM WILCZYM

LINK DO ZAPISÓW TUTAJ: ZAPISY WILCZYM TROPEM

Przedstawiamy szczegóły tego wydarzenia. Poniżej.

Termin i miejsce zawodów:

1. Zawody zostaną rozegrane 1 marca 2020 r. (niedziela) w Owińskach.
2. Centrum zawodów usytuowane będzie przy Kąpielisku AKWEN Tropicana, ul. Plażowa 1, Owińska.
3. Trasy przełajowe wyznaczone są w pobliżu centrum zawodów.
4. Biuro Zawodów pracować będzie:
• w piątek w dniu 28.02.2020 r. od godz. 12.00 do godz. 18.00 w Hali Sportowej w Czerwonaku, ul. Leśna 6, I piętro
• w niedzielę w dniu startu 1.03.2020 r. od godz. 13:00 do godz. 14:30 w miejscu zawodów na terenie akwen Tropicany w Owińskach

Dystanse i zasady uczestnictwa w zawodach

Bieg Dzieci:
1. Bieg odbędzie się 1 marca 2020 roku o godz. 14:30 na dystansie 196,3 m. (dwie tury)
2. W biegu rodzice mogą uczestniczyć z dziećmi, przy czym zabrania się ciągnięcia za rękę uczestnika w celu uzyskania lepszego wyniku.
3. Trasa przełajowa biegu wyznaczona zostanie w pobliżu centrum zawodów.
4. Podczas Biegów Dziecięcych nie będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu, ani prowadzona klasyfikacja. Każde z dzieci uczestniczących w biegu jest zwycięzcą!
5. W biegu mogą wziąć udział dzieci do ukończenia 12 roku życia.
Bieg odbędzie się w dwóch turach.
6. Limit uczestników w związku z przyznanymi pakietami wynosi 40 osób.
Bieg Główny:
1. Bieg Główny odbędzie się w dniu 1 marca 2020 r. o godz. 15:00.
2. Trasa biegu wyznaczona zostanie w pobliżu centrum zawodów, jest przełajowa i składa się z pętli o długości około 1963 m.
3. Zawodnicy pokonywać będą dowolną ilość pętli w czasie określonym przez siebie z zastrzeżeniem, że limit czasu dla całego biegu wynosi 60 minut.
4. W Biegu może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Dopuszcza się do udziału zawodników, którzy w dniu Biegu mają ukończone 12 lat. Osoby te w dniu Biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości i zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz bieg wspólnie z osobą pełnoletnią, pod której opieką pozostaje.
5. Limit uczestników w związku z przyznanymi pakietami wynosi 120 osób

Klasyfikacje:

1. W Biegach Dziecięcych organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji. Każde z dzieci uczestniczących w biegu jest zwycięzcą!
2. W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna:
• Open kobiet (pierwsze 3 miejsca)
• Open mężczyzn (pierwsze 3 miejsca)
• Najszybsza zawodniczka i najszybszy zawodnik na 1 pętli
3. Zwycięzcą biegu głównego jest zawodniczka/zawodnik, który pokona największą ilość wyznaczonych pętli w limicie czasowym, który wynosi 60 minut.
4. W przypadku pokonania równej liczby pętli przez wielu zawodników, decydującym będzie czas w jakim zawodnik pokonał swoją liczbę pętli.
5. Ustala się, że zawodnik, który rozpoczął pętle w trakcie trwania limitu czasowego, a ukończył ją po przekroczeniu 60 minut, pętla ta nie zostaje zaliczona do ogólnego wyniku.
6. Za najszybszą zawodniczkę/najszybszego zawodnika uznaje się osobę która osiągnęła najlepszy czas na 1 pętli biegowej oraz ukończyła minimum 2 pętle biegowe.
7. Zawodnicy nie są zobowiązani do uczestniczenia w biegu przez cały określony limit czasowy.
8. Zawodnicy dokonują wyboru ilości pokonywanych pętli. Po zejściu z trasy nie ma możliwości powrotu na nią.

Świadczenia

1. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów pakiet startowy, w którym znajdzie się numer startowy, agrafki oraz koszulka przesłana przez koordynatora ogólnopolskiego, a na mecie wodę oraz posiłek regeneracyjny.
2. Pamiątkowy medal otrzymają:
• uczestnicy biegu dzieci
• uczestnicy biegu głównego który ukończy minimum 2 pętle.
3. Organizator zapewnia także trofea dla zwycięzców open miejsca 1-3, i zwycięzcy najszybszej pętli.
4.Organizator zapewnia depozyt dla uczestników biegu. Będzie on zlokalizowany w tym samym miejscu, gdzie Biuro Zawodów i będzie czynne do zakończenia zawodów.

Opłaty

1. Udział w Biegu jest odpłatny.
2. Opłata startowa za osobę wynosi:
• W biegu dzieci 15,00 zł – w terminie do 20 lutego 2020 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
• W Biegu Głównym:
> 29,00 zł – w terminie od uruchomienia zapisów do 31 stycznia włącznie lub do wyczerpania limitu,
> 39,00 zł – od 1 do 20 lutego 2020 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
> 50,00 zł – w dniu zawodów z płatnością przelewem, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit.
3. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów bankowych i wpłat pocztowych na konto organizatora. Organizator nie zwraca opłaty startowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 20 lutego.
4. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
5. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

Skip to content