Nabór na stypendia sportowe 2022 – wnioski do 15.11.2021

Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe 2022.

Do kiedy można złożyć wniosek o stypendium sportowe?
15 listopada jest to ostateczny termin złożenia wniosku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Wnioski złożone po tym terminie, uznaje się za niezgodne z zapisami przedmiotowej Uchwały Rady Gminy i pozostają one bez rozpatrzenia (zostają odrzucone przez Radę Sportu).

Kto może ubiegać się o stypendium sportowe?

O stypendium ubiegają się osoby które:

 • posiadają aktualną licencję polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
 • zamieszkują na terenie Gminy Czerwonak;
 • osiągnęli znaczący wynik sportowy w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosków (prosimy we wniosku nie wpisywać starszych osiągnieć);
 • cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe;
 • nie otrzymują innego stypendium sportowego finansowanego w ramach dotacji uzyskanych z budżetu Gminy Czerwonak.

Gdzie otrzymamy wnioski stypendialne?

Wnioski wraz z załącznikami można otrzymać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub pobrać ze stron internetowych Urzędu Gminy Czerwonak (www.czerwonak.pl) oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (www.akwenczerwonak.pl)

Gdzie składamy wnioski o stypendium?

Wnioski składamy do 15 listopada:

 • osobiście w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, Czerwonak (Hala Sportowa) między 7:00 a 15:00,
 • listownie na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do CRKF AKWEN),
 • całodobowo do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych na Halę Sportową w Czerwonaku, ul. Leśna 6.

Co po złożeniu wniosku?

 • w przypadku merytorycznych błędów lub konieczności złożenia uzupełnienia wnioskujący będzie miał 7 dni na wykonanie tych czynności po wcześniejszym wezwaniu,
 • po uzupełnieniach wszystkie wnioski trafią do Rady Sportu, która zaopiniuje wnioski stypendialne,
 • Rada Sportu przedstawi Wójtowi propozycje listy stypendystów, która po akceptacji zostanie opublikowana na stronach internetowych Gminy Czerwonak oraz CRKF AKWEN w terminie do 20 grudnia 2021 r.

Wszystkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować mailowo na adres a.bednarek@akwenczerwonak.pl lub telefonicznie pod numer 61 646 01 49.


DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

WNIOSEK STYPENDIUM 2022 (.pdf)

WNIOSEK STYPENDIUM 2022 (.doc)

Uchwała Stypendia

Uchwała_Stypendia_RODO

Uchwała_Stypendia_Zgoda_Wizerunek

 

Skip to content