Regulamin sprzedaży online

REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE

§1. DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Gmina Czerwonak, Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku z siedzibą w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.
  NIP:  7773129484; REGON: 634591852
 2. System internetowej sprzedaży – system informatyczny umożliwiający zakup Usług;
 3. Klient – osoba zarejestrowana i korzystająca z Systemu internetowej sprzedaży w celu zakupu Usług, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej (nie dotyczy Karnetów), będącą konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy;
 4. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 5. Płatnik – Klient dokonujący płatności online;
 6. Cennik – wykaz cen za poszczególne Usługi podlegające sprzedaży internetowej. Cennik dostępny jest w panelu sprzedaży internetowej oraz określony jest na stronie akwenczerwonak.pl. Cennik stanowi integralną część Regulaminu;
 7. Usługa/Usługi – wszelkie usługi stałe lub cykliczne, oferowane i sprzedawane przez Sprzedawcę w formie biletów lub Karnetów w Systemie internetowej sprzedaży oraz uwzględnione w Cenniku;
 8. Karnet – abonament na Usługi Sprzedawcy ograniczony ilościowo, czasowo lub wartościowo, będący zapisem informatycznym w systemie Sprzedawcy, a którego elementem identyfikacyjnym jest Karta Klienta, uprawniający do korzystania z określonych Usług w terminie określonym w Karnecie oraz przez osobę, do której przypisany jest dany Karnet (jeśli jest imienny). Warunki korzystania z zakupionych Karnetów określa Cennik;
 9. Regulamin – niniejszy „Regulamin sprzedaży online”,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Systemu sprzedaży internetowej, określające rodzaj i liczbę zamawianych Usług.


  §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu internetowej sprzedaży przez Klienta, zasady dokonywania zwrotu Usług oraz zasady reklamacji.
 2. Integralną część Regulaminu stanowią również wszystkie regulaminy obowiązujące w obiektach Gminy Czerwonak, Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, dostępne na stronie akwenczerwonak.pl.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Usług, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie www.akwenczerwonak.pl. Zakup przez Internet jest równoznaczny z akceptacją jego treści.
 4. Płatność za Usługi zarezerwowane za pośrednictwem Systemu internetowej sprzedaży możliwa jest wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Płatnik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Płatności online dokonuje Płatnik poprzez system płatniczy obsługiwany przez First Data Polska S.A.  z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 100, kod pocztowy: 00-807, KRS: 0000061293 (dalej jako system First Data).
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zawarta zostaje w przypadku spełnienia następujących wymaganych procedur zakupu Usług:
 • zarejestrowanie się na stronie internetowej www.akwenczerwonak.pl poprzez wypełnienie formularza, zgodnie z treścią §4 ust.2,
 • złożenie przez Klienta zamówienia online poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
 • uiszczenie przez Klienta zapłaty online za pomocą systemu First Data,
 • otrzymanie przez Klienta potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Klienta adres e-mail, przesłanego przez system First Data,
 1. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta z potwierdzeniem zakupu Usług.
 2. Aktywacja Usługi dokonuje się na podstawie płatności potwierdzonej w Systemie internetowej sprzedaży.
 3. Warunki korzystania z zakupionej Usługi określają odrębne regulacje, w tym w szczególności regulaminy odnoszące się do danej Usługi oraz aktualny cennik, ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak; wszystkie przedmiotowe informacje znajdują się na stronie internetowej akwenczerwonak.pl.


  §3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, 62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6, e-mail: plywalnia@akwenczerwonak.pl
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@akwenczerwonak.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i zapewnienia funkcjonowania Pani/Pana konta w Strefie Klienta umożliwiającego sprzedaż online Usług. Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wynika z obowiązków prawnych nakładanych na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. przez przepisy ustawy o prawach konsumenta, kodeks cywilny czy ordynację podatkową oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie sprawnej komunikacji z Panią/Panem.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą:

  a) w celu realizacji umowy świadczenia usług w zakresie korzystania przez Panią/Pana z obiektów sportowo-rekreacyjnych administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) w celu rejestracji i zapewnienia funkcjonowania Pani/Pana konta użytkownika w Strefie Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO ze względu na wymagania prawne nakładane na administratora m.in. przez przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  c) w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie sprawnej komunikacji z Panią/Panem oraz możliwość aktywacji internetowego konta klienta.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi, a następnie przez 6 lat od ostatniej wizyty Pani/Pana na obiekcie sportowo-rekreacyjnym administratora, jako czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy świadczenia Usług.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator, kancelariom prawnym, firmom doradczym i konsultingowym, firmom świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, bankom, pośrednikom płatności i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Urzędom Skarbowym, Sądom, Policji.
 7. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do zakupu karnetu i świadczenia usługi. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie świadczenie usługi w zakresie skorzystania przez Panią/Pana z obiektów sportowo-rekreacyjnych.


  §4. ZASADY ZAKUPU USŁUG

 1. Zakup Usług w Systemie internetowej sprzedaży jest możliwy tylko przez Klienta. W celu dokonania zakupu odpowiednich Usług, Klient musi każdorazowo zalogować się w Systemie internetowej sprzedaży poprzez podanie:
  a) loginu
  b) hasła.
 2. Login i hasło dostępu Klient ustala podczas procesu rejestracji w Systemie internetowej sprzedaży. Należy wprowadzić również imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, niezbędny do otrzymywania potwierdzeń dokonanych transakcji zakupu Usług. Proces rejestracji wymaga również złożenia oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, w tym akceptacji oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 4. Sprzedaż internetowa odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej Usługi z Cennika. Usługi nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności potwierdzenia zakupu Usługi lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy, przed umożliwieniem skorzystania z zakupionych Usług lub w trakcie z nich korzystania, może domagać się okazania dowodu tożsamości.
 6. System internetowej sprzedaży umożliwia sprzedaż tylko Usług zawartych w Cenniku.
 7. Płatność jest dokonywana jednorazowo za wybraną Usługę według formy wybranej przy zakupie.
 8. Ceny wskazane w Systemie internetowej sprzedaży są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Klient ma prawo do otrzymania faktury VAT z tytułu zakupionej Usługi – w tym celu Klient winien zaznaczyć odpowiedni checkbox, wskutek czego faktura zostanie wygenerowana automatycznie. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT po zakończeniu procesu zakupu Usługi.


  §5. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy zakupu Usługi w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn odstąpienia, z zastrzeżeniem ustępów 4 i nast. poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu następuje listem lub w drodze wiadomości e-mail.
 3. W wypadku odstąpienia przez Klienta, zwrot uiszczonej przez niego ceny nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Zwrot uiszczonej ceny będzie pomniejszony o koszt prowizji pobieranej przez pośrednika płatności, tj. spółkę First Data Polska S.A.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów których przedmiotem są m.in. usługi związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. W przypadku żądania Klienta rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo wymagać od Klienta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.
 7. W wypadku wskazanym w ust. 6, Klient odstępując od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.


  §6. ZASADY REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@akwenczerwonak.pl.
 2. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji zawierało:
 • dane Klienta zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu Usługi,
 • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
 • opis przedmiotu reklamacji.
 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 2. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w poczcie elektronicznej.


  §7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu pozbawienia Klientów będących konsumentami w rozumieniu Ustawy i Kodeksu cywilnego, przysługujących im uprawnień. W przypadku sprzeczności przepisów Regulaminu z jakimikolwiek bezwzględnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo w stosowaniu mają bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Postanowienia Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego przez właściwy sąd powszechny.
 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sprzedawcy: www.akwenczerwonak.pl.

Dane kontaktowe:

Gmina Czerwonak, Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku z siedzibą w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Tel. 61 812 14 04

Ostatnia modyfikacja miała miejsce 13 października 2023 r.

Skip to content