Regulamin sprzedaży on-line

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

& 1. DEFINICJE
 1. Sprzedawca – Gmina Czerwonak – Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku z siedzibą w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak. NIP:  7773129484; REGON: 634591852.
 2. System internetowej sprzedaży – system informatyczny umożliwiający zakup Usług;
 3. Klient – osoba zarejestrowana i korzystająca z Systemu internetowej sprzedaży w celu zakupu Usług, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej (nie dotyczy Karnetów), będącą konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy;
 4. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.);
 5. Płatnik – Klient dokonujący płatności on-line;
 6. Cennik  – wykaz cen za poszczególne Usługi podlegające sprzedaży internetowej. Cennik dostępny jest w panelu sprzedaży internetowej oraz określony jest na stronie akwenczerwonak.pl. Cennik stanowi integralną część Regulaminu;
 7. Usługa/Usługi – wszelkie usługi stałe lub cykliczne, oferowane i sprzedawane przez Sprzedawcę w formie biletów lub Karnetów w Systemie internetowej sprzedaży oraz uwzględnione w Cenniku, z tym zastrzeżeniem, że zakupu Karnetu rocznego z umową lub Karnetu półrocznego z umową na korzystanie z siłowni może dokonać wyłącznie taki Klient, który pierwszego zakupu ww. Karnetu dokonał bezpośrednio w lokalu (w kasach obiektów) Sprzedawcy;
 8. Karnet – abonament na Usługi Sprzedawcy ograniczony ilościowo, czasowo lub wartościowo, będący zapisem informatycznym w systemie Sprzedawcy, a którego elementem identyfikacyjnym jest Karta Klienta, uprawniający do korzystania z określonych Usług w terminie określonym w Karnecie oraz przez osobę, do której przypisany jest dany Karnet (jeśli jest imienny). Warunki korzystania z zakupionych Karnetów określa Cennik;
 9. Regulamin – niniejszy „Regulamin sprzedaży on-line”,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Systemu sprzedaży internetowej, określające rodzaj i liczbę zamawianych Usług.
&2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu internetowej sprzedaży przez Klienta, zasady dokonywania zwrotu Usług oraz zasady reklamacji.
 2. Integralną część Regulaminu stanowią również wszystkie regulaminy obowiązujące w obiektach Gminy Czerwonak – Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”, dostępne na stronie akwenczerwonak.pl.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Usług, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w na stronie www.akwenczerwonak.pl. Zakup przez Internet jest równoznaczny z akceptacją jego treści.
 4. Płatność za Usługi zarezerwowane za pośrednictwem Systemu internetowej sprzedaży możliwa jest wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Płatnik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Płatności on-line dokonuje Płatnik poprzez system płatniczy obsługiwany przez First Data Polska S.A.  z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 100, kod pocztowy: 00-807, KRS: 0000061293 (dalej jako system First Data).
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zawarta zostaje w przypadku spełnienia następujących wymaganych procedur zakupu Usług:
 • zarejestrowanie się na stronie internetowej www.akwenczerwonak.pl poprzez wypełnienie formularza, zgodnie z treścią §4 ust.2,
 • złożenie przez Klienta zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
 • uiszczenie przez Klienta zapłaty on-line za pomocą systemu First Data,
 • otrzymanie przez Klienta potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Klienta adres e-mail, przesłanego przez system First Data,
 1. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta z potwierdzeniem zakupu Usług.
 2. Aktywacja Usługi  dokonuje się na podstawie płatności potwierdzonej w Systemie internetowej sprzedaży.
 3. Warunki korzystania z zakupionej Usługi, określają odrębne regulacje, w tym w szczególności regulaminy odnoszące się do danej Usługi oraz aktualny cennik, ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak; wszystkie przedmiotowe informacje znajdują się na stronie internetowej akwenczerwonak.pl  
&3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku, 62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6, e-mail: plywalnia@akwenczerwonak.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@akwenczerwonak.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ochrony przed potencjalnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizacji obowiązków prawno-podatkowych w związku z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, windykacji wierzytelności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zapewnienia komunikacji w ramach obsługi klienta – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO oraz prowadzenia kontroli mającej zapobiegać wykorzystywaniu Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane: dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator, zewnętrznym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi doradcze oraz audytorskie, bankom, pośrednikom płatności, upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Urzędom Skarbowym, Sądom, Komornikom.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz w pozostałym zakresie przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa, w szczególności dotyczącymi dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie określonym w przepisach obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Więcej informacji www.uodo.gov.pl
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta.
 9. Wobec Pani/Pana danych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym nie będą profilowane.
&4. ZASADY ZAKUPU USŁUG
 1. Zakup Usług w Systemie internetowej sprzedaży jest możliwy tylko przez Klienta. W celu dokonania zakupu odpowiednich Usług, Klient musi każdorazowo zalogować się w Systemie internetowej sprzedaży poprzez podanie:
  *loginu
  *hasła
 2. Login i hasło dostępu Klient ustala podczas procesu rejestracji w Systemie internetowej  sprzedaży. Należy wprowadzić również imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, niezbędny do otrzymywania potwierdzeń dokonanych transakcji zakupu Usług. Proces rejestracji wymaga również złożenia oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu i warunków Polityki Prywatności, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 4. Sprzedaż internetowa odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej Usługi z Cennika. Usługi nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności potwierdzenia zakupu Usługi, lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy, przed umożliwieniem skorzystania z zakupionych Usług lub w trakcie z nich korzystania, może domagać się okazania dowodu tożsamości.
 6. System internetowej sprzedaży umożliwia sprzedaż tylko Usług zawartych w Cenniku.
 7. Płatność jest dokonywana jednorazowo za wybraną Usługę według formy wybranej przy zakupie.
 8. Ceny wskazane w Systemie internetowej sprzedaży są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Klient ma prawo do odbioru faktury VAT w biurze obsługi klienta Sprzedawcy, na podstawie okazania potwierdzenia zakupu Usług. Zgłoszenie można także przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: platnosci@akwenczerwonak.pl, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta w zamówieniu.
&5 ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient może odstąpić od umowy zakupu Usługi w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn odstąpienia, z zastrzeżeniem ustępów 4 i nast. poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu następuje listem lub w drodze wiadomości e-mail.
 3. W wypadku odstąpienia przez Klienta, zwrot uiszczonej przez niego ceny nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Zwrot uiszczonej ceny będzie pomniejszony o koszt prowizji pobieranej przez pośrednika płatności, tj. spółkę First Data Polska S.A.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów których przedmiotem są m.in. usługi związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. W przypadku żądania Klienta rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo wymagać od Klienta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.
 7. W wypadku wskazanym w ust. 6, Klient odstępując od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
&6 ZASADY REKLAMACJI
 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@akwenczerwonak.pl.
 2. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji zawierało:
 • dane Klienta zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu Usługi,
 • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
 • opis przedmiotu reklamacji.
 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 2. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w poczcie elektronicznej.
&7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu pozbawienia Klientów będących konsumentami w rozumieniu Ustawy i Kodeksu cywilnego, przysługujących im uprawnień. W przypadku sprzeczności przepisów Regulaminu z jakimikolwiek bezwzględnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo w stosowaniu mają bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Postanowienia Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego przez właściwy sąd powszechny.
 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sprzedawcy: www.akwenczerwonak.pl.

Dane kontaktowe:

Gmina Czerwonak – Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku z siedzibą w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

 

Skip to content