Regulamin newslettera

Regulamin Newslettera

z dnia 17 stycznia 2019 r.

 1. Regulamin Newslettera (dalej: „Regulamin”) jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN z siedzibą w Czerwonaku 62-004, przy ulicy Leśnej 6, NIP 777-312-94-84 („Usługodawca”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newslettera przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.akwenczerwonak.pl.
 4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.
 5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

Rodzaj Usługi – Newsletter

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na bezpłatnym przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”).

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newslettera

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 2. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:
  1. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na www.akwenczerwonak.pl swojego adresu poczty elektronicznej,
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Akceptuję regulamin newslettera”
  3. aktywować przycisk „Zapisz się”
  4. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
 3. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera.
 4. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newslettera.
 5. W celu dezaktywacji Usługi Newslettera należy:
  1. kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera lub
  2. przesłać wiadomość na adres e-mail: marketing@akwenczerwonak.pl oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
 6. Usługodawca potwierdza dezaktywację Usługi poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
 7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres marketing@akwenczerwonak.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe jest Usługodawca – Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN z siedzibą w Czerwonaku 62-004, ul. Leśna 6.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.  
 3. Podane dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą w celu realizacji Usługi newslettera, na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do świadczenia Usługi na zasadach  określonych przez niniejszy Regulamin.
 4. W związku z przetwarzaniem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, działającym na zlecenie Administratora – w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe. W pozostałym zakresie dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Użytkownik posiada prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych –  w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa.
 6. Użytkownik posiada również prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z Usługi. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania newslettera.
 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych  osobowych dotyczących Użytkownika jest niezgodne z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanej Usłudze. Każdy Użytkownik powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu.
 2. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia.

Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres e-mail: marketing@akwenczerownak.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Skip to content