Pracownik ds. księgowości poszukiwany – oferta pracy

AKW.160.1.21

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

ogłasza nabór na STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

I Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie średnie,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
 5. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

II Od kandydatów oczekujemy ponadto:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. doświadczenia zawodowego w dziale finansowym jednostki sektora finansów publicznych,
 3. umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel), oraz zasad działania programów finansowo-księgowych,
 4. znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz podatku od towarów i usług,
 5. wysokiej kultury osobistej,
 6. umiejętności pracy w zespole,
 7. dobrej organizacji czasu pracy,
 8. rzetelności.

III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. dekretacja i wprowadzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych do systemu finansowo-księgowego,
 2. wystawianie faktur sprzedaży, not księgowych,
 3. prowadzenie kasy gotówkowej i księgowanie raportów kasowych,
 4. okresowe uzgadnianie sald rozrachunków z tytułu należności w tym terminowe wystawianie not odsetkowych i wezwań do zapłaty, windykacja,
 5. sporządzanie rejestru VAT,
 6. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej,
 7. archiwizacja dokumentów,
 8. obsługa korespondencji.

IV Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca w wymiarze pełnego etatu,
 2. praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. miejsce pracy: hala sportowa w Czerwonaku, I piętro.

V Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

 VI Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. oświadczenie o:
  a) nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  b) korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do  czynności prawnych,
  c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata  posiadającego takie orzeczenie,
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – druk do pobrania TUTAJ

VII Termin składania dokumentów – do 16.02.2021 r. do godz. 15.00

VIII Miejsce składania dokumentów:

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (kadry)
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

IX Inne informacje:

 1. wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. księgowości”,
 2. oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną wyłącznie opatrzonych   bezpiecznym podpisem elektronicznym
 4. zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,
 5. oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce oferty pracy),
 6. informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.czerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6 w Czerwonaku,
 7. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 01 43.

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Czerwonak, dnia 05.02.2021 r.

***

Informacja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy:

 1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku reprezentowane przez dyrektora Piotra Stańczaka z siedzibą w Czerwonaku ul. Leśna 6.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@akwenczerwonak.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. księgowych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.
 4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.
 10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

   

Skip to content