Praca w księgowości II nabór

AKW.160.2.24

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

 

OGŁASZA II NABÓR

na stanowisko pracy
DS. KSIĘGOWOŚCI
w dziale księgowości

 

 1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Od kandydatów oczekujemy ponadto:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenia zawodowego w dziale finansowym jednostki sektora finansów publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera i programów MS Office oraz zasad działania programów finansowo-księgowych,
 • znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej organizacji czasu pracy,
 • dokładności, samodzielności oraz rzetelności.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • stosowanie właściwego obiegu dokumentów,
 • weryfikacja i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
 • dekretacja i wprowadzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych do systemu finansowo-księgowego,
 • prowadzenie kasy gotówkowej i księgowanie raportów kasowych,
 • okresowe uzgadnianie sald rozrachunków z tytułu zobowiązań,
 • analiza zdarzeń gospodarczych pod kątem rozliczania podatku VAT oraz sporządzanie rejestru VAT,
 • przygotowywanie przelewów bankowych za pomocą bankowości elektronicznej,
 • prawidłowe i terminowe przygotowywanie zestawień,
 • wykonywanie innych zadań mieszczących się w zakresie działu księgowego,
 • archiwizacja dokumentów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu,
 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • miejsce pracy: hala sportowa w Czerwonaku, I piętro.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy, druk dołączony do ogłoszenia,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na   podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) –  zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. oświadczenie o:
   • nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   • korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
9)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji.

7. Termin składania dokumentów: do 06 maja 2024 r. do godz. 15.00

8. Miejsce składania dokumentów:

     Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (kadry)
    ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

9. Inne informacje:

 • wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. księgowości”,
 • oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną wyłącznie opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
 • zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,
 • oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce oferty pracy),
 • informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.akwenczerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6 w Czerwonaku,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 01 43.

 

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 22.04.2024 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf, 100 kB)

Oświadczenia o prawach i niekaralności (pdf, 52kb)

Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie (pdf, 40 kB)

 

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Skip to content