Pływalnia – regulamin

Regulamin pływalni krytej w Koziegłowach z dn. 15 lutego 2018 r.

I Postanowienia ogólne.

1. Pływalnia kryta w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, zwana dalej Pływalnią, jest obiektem należącym do Gminy Czerwonak administrowanym przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.
2. Pływalnia jest czynna codziennie w godz. 6.30-22.00. Czas otwarcia może być zmieniony z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, awaria lub zagrożenie).
3. W czasie godzin ogólnodostępnych dopuszcza się jednoczesną obecność na Pływalni do 126 osób.
4. Z Pływalni mogą korzystać:
1) grupowo: osoby pod opieką prowadzącego w zakresie zajęć ruchowych (aerobik, rehabilitacja ruchowa lub inne ćwiczenia w wodzie);
2) osoby uczące się lub doskonalące pływanie, wycieczki (obowiązuje regulamin grup zorganizowanych);
3) użytkownicy indywidualni.
5. Zajęcia na Pływalni odbywają się według harmonogramu rezerwacji.
6. Aktualne ceny usług świadczonych przez Pływalnię zawiera cennik usług Pływalni.
7. Uprawnione do wstępów ulgowych są wyłącznie osoby posiadające stosowne dokumenty i okazujące je na życzenie pracowników Pływalni.
8. Przebywanie na terenie basenu możliwe jest po wpłaceniu z góry kwoty ustalonej w cenniku i otrzymaniu czytnika (paska) kodującego w kasie przy wejściu.
9. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania czytnika kodującego (pasek) do momentu zdania go i odczytania jego czasu w pamięci systemu kasowego przy wyjściu.
10. Za zniszczenie lub zgubienie czytnika kodującego (paska basenowego) lub żetonu do szatni, pobierana jest opłata wg. cennika.
11. W szatni można przechowywać wyłącznie przedmioty służące korzystaniu z Pływalni, w szczególności odzież zmienną, kosmetyki przeciętnej wartości, ręczniki, klapki itp. Administrator obiektu oświadcza, że nie posiada zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie mienia znacznej wartości przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem.
12. W strefie basenowej, odnowy biologicznej oraz w szatniach obowiązkowo przebywa się w klapkach z tworzywa antypoślizgowego.
13. Każdy użytkownik Pływalni zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową i sauny do umycia całego ciała mydłem pod natryskiem, oraz odkażenia stóp w brodziku.
14. Dzieci do lat 3 pod opieką osoby dorosłej korzystają z basenu bezpłatnie, jednocześnie muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
15. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z Pływalni tylko pod opieką osób pełnoletnich.
16. Opiekun osoby niepełnosprawnej jest osobą pełniącą stały nadzór podczas całego pobytu osoby niepełnosprawnej na obiekcie.
17. Opiekun osoby niepełnosprawnej, w stopniu umiarkowanym lub znacznym wchodzi na Pływalnię bezpłatnie (za okazaniem ważnego dokumentu osoby niepełnosprawnej), osoba niepełnosprawna korzysta z usług Pływalni według cennika obiektu.
18. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny przed skorzystaniem z Pływalni skontaktować się z lekarzem, a w razie przeciwwskazań nie korzystać z Pływalni.
19. Ratownicy pełniący dyżur na Pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Na Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
20. Zamiar pływania pod wodą należy zgłosić ratownikowi. Pływanie pod wodą możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą ratownika.
21. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
22. Na sygnał dźwiękowy, syrenę, gwizdek lub polecenie ratownika, korzystający z Pływalni mają obowiązek natychmiast wyjść z wody i stosować się do poleceń ratownika.
23. W przypadku rezerwacji toru, ratownik uprawniony jest do usunięcia osób zajmujących nieprawnie zarezerwowany tor.
24. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób pływających na jednym torze pływackim nie może przekraczać 12 osób.
25. Na terenie hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne:
1) dla kobiet jedno- lub dwuczęściowy, przylegający do ciała;
2) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.
26. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych okulary te muszą być założone w sposób uniemożliwiający ich zsunięcie.
27. Zakazuje się wstępu na Pływalnię w biżuterii i zegarkach z uwagi na ryzyko uszkodzenia przedmiotów przez urządzenia techniczne oraz możliwość wyrządzenia szkody innym użytkownikom Pływalni.
II. Postanowienia szczegółowe dla grup zorganizowanych.
28. W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpiecznego i przyjemnego spędzenia czasu na Pływalni wymagane jest zapewnienie właściwej opieki i nadzoru, przez upoważnionych do tego wychowawców i opiekunów.
29. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na Pływalnię tylko w stroju sportowym i w klapkach.
30. Za zachowanie w pomieszczeniach Pływalni odpowiedzialny jest opiekun lub kierownik grupy.
31. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor prowadzący zajęcia oraz ratownicy.
32. Opiekun grupy zobowiązany jest wejść na Pływalnię razem z grupą 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na halę basenową.
33. Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą do obiektu równocześnie i również całą grupą wychodzą. Opiekun grupy ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed zajęciami i po ich zakończeniu.
34. Osoba prowadząca zajęcia może nadzorować grupę nieprzekraczającą:
1) 15 osób – grupy szkolne;
2) 10 osób – grupy przedszkolne.
35. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe: nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub instruktora pływania oraz inne uprawnienia specjalistyczne.
36. Do obowiązków opiekunów grup szkolnych należy w szczególności:
1) przeprowadzenie grup do holu głównego Pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni z zachowaniem ciszy i spokoju grupy;
2) załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem czytników z kluczami dla członków grupy;
3) pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami;
4) wyprowadzenie grupy z szatni i wprowadzenie do pomieszczeń z natryskami oraz dalej do hali basenowej;
5) przypomnienie podopiecznym o konieczności dopilnowania starannego umycia ciała przy użyciu środków myjących pod natryskami, oraz skorzystania z toalety;
6) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej;
7) utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń Pływalni;
8) wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego;
9) po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia, zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami i dalej do szatni;
10) dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych;
11) zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie Pływalni;
12) wyprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni.
37. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę basenu.
38. Skoki do wody ze słupków startowych oraz nurkowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika.
III. Zakazy ogólne.
39. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
1) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
2) osobom nieumiejącym pływać wchodzić do wody w strefie niecki sportowej;
3) wszczynać fałszywych alarmów;
4) wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach;
5) wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
6) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi;
7) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej;
8) biegać;
9) skakać do wody (nie dotyczy nauki i doskonalenia pływania, treningów pływackich oraz zawodów sportowych);
10) popychać oraz wrzucać innych osób do wody;
11) pływać z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających w wodzie, w szczególności biżuterią i zegarkami;
12) przebywać w wodzie z niespiętymi włosami;
13) wnosić na basen i używać swojego sprzętu, zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników Pływalni;
14) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, używać środków odurzających i narkotyków;
15) żuć gumy, jeść na terenie hali basenowej oraz w szatniach;
16) grać w piłkę wodną;
17) nurkować z butlą;
18) pływać w płetwach i monopłetwie (nie dotyczy zorganizowanych zajęć: nauki i doskonalenia pływania, treningów pływackich oraz zawodów sportowych);
19) przebywać na Pływalni poza wyznaczonymi godzinami otwarcia;
20) prowadzić na Pływalni bez wiedzy kierownictwa zajęć lub treningów, między innymi takich jak:
a) nauka pływania;
b) doskonalenie techniki pływania;
c) treningi pływackie;
d) pływanie synchroniczne.
40. Zabrania się wprowadzania na cały obiekt zwierząt, rowerów oraz wnoszenia głośnego sprzętu i przedmiotów, które utrudniać mogą komunikację na obiekcie.
41. Osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających, jak również osobom stwarzającym niebezpieczeństwo lub stanowiącym zagrożenie dla otoczenia, zabrania się korzystać z usług Pływalni.
IV. Postanowienia dotyczące korzystania z dużej zjeżdżalni.
Długość – 60 metrów
Głębokość basenu lądowiska – 1 metr
42. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Pływalni i obowiązują na niej postanowienia części ogólnej Regulaminu Pływalni (postanowienia części I-III) oraz postanowienia niniejszej części IV Regulaminu.
43. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
44. Dzieci do lat 3 nie mogą korzystać ze zjeżdżalni.
45. Dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia korzystają ze zjeżdżalni tylko i wyłącznie pod opieką rodzica / dorosłego opiekuna. Rodzic / opiekun z dzieckiem poniżej 12 r. ż. korzystają ze zjeżdżalni na własną odpowiedzialność.
46. Grupy zorganizowane, mogą korzystać ze zjeżdżalni tylko i wyłącznie w obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
47. Nad wlotem i wylotem rury zjazdowej zamontowany jest monitoring.
48. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania
po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
49. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
50. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
51. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem
do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
1) kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej;
2) kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
52. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
53. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
1) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób;
2) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym;
3) wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej;
4) wykonywania ślizgu parami lub w grupie;
5) wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach i sprzętem pływackim deskami, rękawkami i okularkami pływackimi itp.;
6) wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu;
7) zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej;
8) wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
54. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są pozycje: siedząca z wyprostowanymi nogami lub leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
55. Po zmierzchu niektóre odcinki rury zjazdowej są ciemne.
56. Korzystanie ze zjeżdżalni może spowodować uszkodzenie lub przetarcie strojów kąpielowych, co korzystający przyjmuje do wiadomości.
V. Postanowienia dotyczące korzystania z saun.
57. Strefa Odnowy Biologicznej jest integralną częścią Pływalni i obowiązują na niej postanowienia części ogólnej Regulaminu Pływalni (postanowienia części I-III) oraz postanowienia niniejszej części V Regulaminu.
58. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
59. Z sauny mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat.
60. Z sauny mogą korzystać osoby, których stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
61. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny przed skorzystaniem z sauny skontaktować się z lekarzem, a w razie przeciwwskazań nie korzystać z sauny.
62. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
1) załatwić potrzeby fizjologiczne;
2) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała;
3) zdjąć okulary i szkła kontaktowe;
4) umyć całe ciało pod prysznicem;
5) zdjąć obuwie basenowe.
63. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów oraz polewać czujników temperatury wodą).
64. W saunie suchej należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
65. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi lub skorzystać z przycisku alarmowego oraz niezwłocznie wyjść z sauny.
66. Z sauny należy korzystać nago lub w kostiumie bawełnianym.
67. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy spłukać ciało i ochłodzić je pod natryskiem lub w wannie do schładzania ciała, ze szczególnym uwzględnieniem schłodzenia głowy.
68. W przerwie i po zakończeniu seansu wskazany jest wypoczynek na ławkach znajdujących się w patio.
VI. Postanowienia końcowe.
69. Zabrania się prowadzenia zajęć na Pływalni bez wiedzy i zgody administratora obiektu.
70. Instruktorzy prowadzący zajęcia niezatrudnieni przez CRKF „AKWEN” mogą prowadzić zajęcia tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody kierownictwa Pływalni i wykupieniu biletu instruktorskiego (opłata wg. cennika).
71. W przypadku prowadzenia zajęć nauki pływania (po uzyskaniu wcześniejszej zgody kierownictwa obiektu) należy opłacić rezerwację toru zgodnie z cennikiem usług.
72. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający godności i prywatności użytkowników.
73. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi Pływalni. Personel wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie 1 tygodnia od daty pozostawienia.
74. Kierownik Pływalni oraz jego bezpośredni podwładni mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni mogą przerwać prowadzenie zajęć.
75. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia.
76. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu pod adresem e-mail: plywalnia@akwenczerwonak.pl lub w kasie Pływalni.
77. O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo Pływalni.

Skip to content