Oferta pracy: stanowisko ds. sportu i rekreacji (rekrutacja zakończona)

AKW.160.1.20

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. SPORTU I REKREACJI

A. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
 5. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

B. Od kandydatów oczekujemy ponadto:

 1. umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel),
 2. znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz podatku od towarów i usług
 3. wysokiej kultury osobistej
 4. umiejętności pracy w zespole,
 5. dobrej organizacji czasu pracy,
 6. rzetelności.

C. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań dotyczących udostępniania obiektów CRKF AKWEN z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 2. współpraca z instytucjami oraz placówkami oświatowymi, kultury i sportu, w szczególności z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, itp.,
 3. pomoc przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez CRKF AKWEN, nadzorowanie pracy pracowników obiektów w zarządzie KOSiR,
 4. prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
 5. opracowywanie regulaminów obiektów należących do CRKF AKWEN,
 6. opracowywanie kalendarza i realizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez CRKF AKWEN.

D. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca w wymiarze pełnego etatu,
 2. praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. miejsce pracy: hala sportowa w Czerwonaku, parter.

E. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

F. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego      przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. oświadczenie o:
  • nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, druk dołączony do ogłoszenia.

G. Termin składania dokumentów: do 29 września 2020 r. do godz. 15.00

H. Miejsce składania dokumentów: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (kadry), ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

 

Inne informacje:

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. sportu i rekreacji”.

Oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną wyłącznie opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak).

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.czerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6 w Czerwonaku,  dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 01 43.

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 18 września 2020 r.

Informacja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku reprezentowane przez dyrektora Piotra Stańczaka z siedzibą w Czerwonaku ul. Leśna 6.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN pełni adres e-mail: iod@akwenczerwonak.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody
  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. sportu i rekreacji
  w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.
 4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.
 10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

Wyrażenie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko urzędnicze w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, e oraz zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

……………………………………..…
data i podpis osoby wyrażającej zgodę

         

 

 

 

 

         

 

Skip to content