Oferta pracy – instruktor pływani

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO PRACY INSTRUKTOR PŁYWANIA

1. Obowiązki:

  1. prowadzenie zajęć z nauki pływania zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżące prowadzenie dzienników zajęć i list obecności potwierdzających odbycie zajęć,
  2. prowadzenie zajęć nauki i doskonalenie pływania z grupami zorganizowanymi,
  3. prowadzenie indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania,
  4. dobór ćwiczeń i metod prowadzenia zajęć w sposób zachęcający klientów do systematycznego uczestnictwa i rozwoju umiejętności pływackich,
  5. przeprowadzenie testów kwalifikujących do grup szkoleniowych,
  6. dbanie o sprzęt sportowy służący do nauki pływania, przechowywanie
   w miejscach do tego celu przeznaczonych, regularne przeglądanie, konserwacja i naprawa,
  7. prowadzenie półkolonii letnich i zimowych.

2. Wymagania:

 1. ukończenie 18 lat,
 2. posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora pływania,
 3. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. uprawnienia instruktora pływania,
 7. dobrej organizacji czasu pracy,
 8. odpowiedzialność i sumienność,
 9. wysoka kultura osobista.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę, pełen etat lub 1/2 etatu
 2. miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3, hala basenowa, parter.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 4. proszę kierować na adres: b.staszczak@akwenczerwonak.pl

 

*Zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

 

Czerwonak, 18.06.2020 r.