Do 8 lutego trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym w roku 2021

Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym na realizację projektów w zakresie sportu w roku 2021.

O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy o sporcie, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Czerwonak, zrzeszone w polskich związkach sportowych i szkolące zawodników w ramach posiadanej licencji w sporcie, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie projektu.


Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Czerwonak na realizację projektów to 330 000,00 zł. Udzielana dotacja nie może przekroczyć 60 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu, a łączna kwota dofinansowania przeznaczona na beneficjentów za seniorów nie może przekroczyć 15 % tych środków.

Wnioski o udzielnie dotacji celowej można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 8 lutego 2021 roku (decyduje data wpływu) w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak. Dotacja obejmuje wnioski, których realizacja rozpoczyna się po rozliczeniu poprzedniej dotacji nie wcześniej niż 25 lutego 2021 roku a kończy nie później niż 20 grudnia 2021 roku.

Ogłoszenie wyników udzielonych dotacji nastąpi 19 lutego 2021 roku. Wyniki zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku oraz na tablicy informacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, tel. 61 646 01 49 lub 61 646 01 65.

Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 26.01.20201 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwonak na realizację projektów w zakresie sportu

WNIOSEK – WERSJA DO EDYCJI

Skip to content