Marina – regulamin

Regulamin Portu Rzecznego AKWEN Marina z dn. 15 lutego 2018 r.

  1. Administratorem Portu Rzecznego AKWEN Marina jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, www.akwenczerwonak.pl
  2. Port rzeczny jest obiektem Gminy Czerwonak przeznaczonym dla jednostek o długości max do 8 m. W awanporcie dopuszcza się stacjonowanie jednostek powyżej 8 m. długości.
  3. Za porządek i ruch jednostek w porcie rzecznym odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez administratora obiektu, zwana dalej Bosmanem (użyte w niniejszym Regulaminie pojęcie “Bosman” nie oznacza osoby posiadającej uprawnienia wynikające z przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej).
  4. Wszelkie formalności związane z postojem i slipowaniem jednostek oraz opłaty za korzystanie z portu rzecznego, zgodnie z cennikiem, należy uregulować z góry, niezwłocznie po zacumowaniu, u Bosmana w biurze portu rzecznego.
  5. Opłaty za miejsca postojowe w porcie rzecznym wnosi się gotówką z góry za deklarowany czas postoju jednostki pływającej.
  6. W przypadku, gdy jednostka korzysta z postoju przez czas dłuższy niż ten, za który została wniesiona opłata, załoga powinna niezwłocznie uiścić dopłatę za dodatkową ilość czasu pobytu.
  7. Załoga jednostki, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów, zostanie zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia portu rzecznego.
  8. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w porcie rzecznym zobowiązane są do informowania Bosmana o każdym wpłynięciu i wypłynięciu. Czynności te odnotowane będą w “Dzienniku Ruchu Statków”.
  9. Miejsce postojowe jednostki każdorazowo wyznacza Bosman. Miejsca przydzielane jednostkom pływającym nie są miejscami stałymi. Na polecenie Bosmana załoga zobowiązana jest przycumować jednostkę na inne wskazane miejsce postoju.
  10. Zabrania się blokowania i zastawiania pomostów pływających oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla ludzi, jednostek pływających lub portu rzecznego.
  11. Jednostki pływające z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po porcie rzecznym z minimalną prędkością. Zabrania się prowadzenia ćwiczeń manewrowych wewnątrz portu rzecznego. Nie dotyczy to zorganizowanych szkoleń uprzednio uzgodnionych z administratorem obiektu.
  12. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z portu rzecznego tylko pod opieką osób pełnoletnich.
  13. Na terenie portu rzecznego zezwala się na rozpalanie ognisk tylko w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim zgłoszeniu Bosmanowi.
  14. Osobom znajdującym się na terenie portu rzecznego zabrania się:
   • 1) kąpieli w basenie portowym oraz skakania do wody;
   • 2) biegania i kołysania pomostami;
   • 3) przebywania w stanie intoksykacji;
   • 4) spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
   • 5) wnoszenia ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
   • 6) zakłócania wypoczynku innych osób, krzyczenia, słuchania głośnej muzyki, popychania i wrzucania do wody;
   • 7) zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników portu rzecznego;
   • 8) wszczynania fałszywych alarmów;
   • 9) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, zaśmiecania i brudzenia terenu portu rzecznego;
   • 10) niszczenia urządzeń i wyposażenia portu rzecznego;
   • 11) przelewania olejów napędowych, benzyny, środków chemicznych w sposób powodujący zanieczyszczenie środowiska;
   • 12) wykonywania prac remontowych jednostek na wodzie oraz nadbrzeżu bez zgody Bosmana;
   • 13) wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych;
   • 14) parkowania w miejscach niedozwolonych oraz zastawiania dróg pożarowych;
   • 15) łowienia ryb;
   • 16) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC;
   • 17) wprowadzania zwierząt na teren portu rzecznego ograniczonego ogrodzeniem, z wyłączeniem psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
  15. AKWEN Marina jest czynna od 1 kwietnia do 31 października. W godzinach od 07:00 do 22:00 jest ogólnodostępna dla mieszkańców Gminy Czerwonak i innych osób.
  1. Cisza nocna w AKWEN Marinie obowiązuje od godziny 23:00 do godziny 07:00.
  2. Na pomostach mogą przebywać tylko członkowie załóg jednostek cumujących oraz osoby upoważnione przez administratora obiektu.
  3. Istnieje możliwość pozostawienia samochodu i przyczepy podłodziowej dla załóg korzystających z AKWEN Mariny w miejscu wskazanym przez Bosmana, po uiszczeniu opłat wg cennika. Parking znajdujący się na terenie obiektu jest niestrzeżony.
  4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników administratora obiektu, będą usuwane z terenu portu rzecznego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
  5. Przebywający na terenie portu rzecznego zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa i ppoż.
  1. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać Bosmanowi. Bosman wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
  2. Administrator obiektu oświadcza, że nie posiada zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie mienia znacznej wartości przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem.
  3. Wszelka działalność zarobkowa na terenie portu rzecznego, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą administratora obiektu.
  4. W przypadku łamania Regulaminu przez załogi jednostek pływających administrator obiektu może zażądać opuszczenia portu rzecznego w trybie natychmiastowym.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
  6. Obiekt jest chroniony i monitorowany.
  7. Regulamin obowiązuje na terenie zarządzanym przez CRKF AKWEN w Czerwonaku (mapa terenu stanowi załącznik do Regulaminu).
  8. Uwagi i wnioski dotyczące działania przystani należy zgłaszać administratorowi obiektu pod nr tel.: 61 415 16 79.
 1.  
Skip to content