Marina – regulamin pola biwakowego

Regulamin Pola Biwakowego AKWEN Marina z dn. 15 lutego 2018 r.

  1. 1. Administratorem Pola Biwakowego jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, tel. 663 558 580, www.akwenczerwonak.pl
   2. Pole Biwakowe jest czynne i płatne w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
   3. Meldowanie pobytu odbywa się w godzinach 07:00 – 22:00.
   4. Doba na Polu Biwakowym zaczyna się od godziny 10:00 i kończy się o godzinie 10:00 następnego dnia. Do tej godziny należy zostawić ogólny porządek oraz złożyć namioty.
   5. W przypadku skrócenia pobytu, administrator obiektu nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
   6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do 07:00.
   7. Przebywający na terenie Pola Biwakowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz ppoż., w szczególności zabrania się rozpalania ogniska na terenie Pola Biwakowego.
   8. Na terenie Pola Biwakowego obowiązuje zakaz przebywania i wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
   9. Śmieci na polu biwakowym umieszczamy tylko w koszach, kategorycznie zabrania się pozostawiania śmieci obok koszy. Jeśli kosze na Polu Biwakowym są pełne, należy to zgłosić obsłudze.
   10. Obowiązuje zakaz okopywania namiotów.
   11. Administrator obiektu oświadcza, że nie posiada zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie mienia znacznej wartości przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem.
   12. Wszystkie inne kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z administratorem obiektu.
   13. Obiekt jest chroniony i monitorowany.
   14. Osoby rażąco naruszające wskazania niniejszego Regulaminu oraz osoby nietrzeźwe, administrator obiektu ma prawo usunąć z terenu Pola Biwakowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
   15. Na terenie Pola Biwakowego obowiązuje ogólny Regulamin Portu Rzecznego AKWEN Marina
Skip to content