Lokalny animator sportu – oferta pracy

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku poszukuje osób chętnych do pracy

na stanowisku Lokalny Animator Sportu

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Ukończony 18 rok życia,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,
 • Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

  

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • Prowadzenie grafiku wynajmu boisk,
 • Dbałość o czystość na obiekcie, w budynku z sanitariatami, na parkingu oraz przyległych terenach zielonych,
 • Pomoc przy organizowaniu turniejów oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • Miejsce pracy: Boisko Orlik w Czerwonaku,
 • Rodzaj umowy: umowa zlecenie.

 

CV należy składać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 30.06.2022 r.

Telefon kontaktowy: 61 646 01 43 (07.00 – 15.00).

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak dnia 13.06.2022 r.

 

 

Skip to content