labirynt

Regulamin labiryntu AKWEN Tropicana

Regulamin korzystania z Labiryntu AKWEN Tropicana w Owińskach
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Labiryntem AKWEN Tropicana wraz z infrastrukturą, znajdującym się na Gminnym Terenie Rekreacji i Wypoczynku w miejscowości Owińska (zwany dalej „Labiryntem” lub “obiektem”), administruje Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, zwane dalej “Administratorem”.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Labiryntu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń Administratora oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
3. Wstęp na teren Labiryntu równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
4. Godziny otwarcia obiektu dostępne są w kasie obiektu i na stronie Administratora www.akwenczerwonak.pl
5. Warunkiem wejścia na teren Labiryntu jest wykupienie biletu wstępu. Cennik dostępny jest w kasie i na stronie internetowej Administratora – www.akwenczerwonak.pl
6. Kasa zaprzestaje sprzedaży biletów 30 minut przed zamknięciem obiektu.
§ 2. Zasady korzystania z Labiryntu
1. Zwiedzający poruszają się po Labiryncie tylko wyznaczonymi ścieżkami.
2. W wypadku niemożności odnalezienia wyjścia należy skontaktować się z obsługą pod nr tel. 616661349.
3. Dzieci do ukończenia 13 lat mogą przebywać na terenie Labiryntu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
4. Wycieczki i grupy zorganizowane powinny dokonać rezerwacji terminu zwiedzania Labiryntu z wyprzedzeniem trzy dniowym:
a) przyjazd wycieczki lub grupy zorganizowanej należy zgłosić telefonicznie. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Administratora – www.akwenczerwonak.pl;
b) Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zwiedzania przez wycieczkę lub grupę zorganizowaną w sytuacjach wyjątkowych, np. planowane przerwy w dostawie energii, prace serwisowe, złe warunki pogodowe (silny wiatr, mocne opady, burze, niska temperatura) itp. Zmiana może dotyczyć godziny
lub daty zwiedzania. O zmianie Administrator niezwłocznie powiadomi organizatora wycieczki lub grupy zorganizowanej.
5. Na terenie Labiryntu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) przebywania poza godzinami jego otwarcia;
b) wprowadzania zwierząt oprócz psów asystujących osobom z niepełnosprawnościami;
c) niszczenia wyposażenia i roślinności;
d) śmiecenia;
e) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów;
f) rozniecania ognia;
g) wchodzenia na ogrodzenie;
h) zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający innym zwiedzającym;
i) palenia tytoniu;
j) spożywania napojów alkoholowych;
k) przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Kontrole przestrzegania niniejszego regulaminu sprawują upoważnieni pracownicy Administratora.
§ 3. Zasady bezpieczeństwa
1. Obiekt jest chroniony i monitorowany.
2. Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP i ppoż.
3. Zakazuje się parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych i tarasowania dróg dojazdowych.
4. Administrator obiektu oświadcza, że nie posiada miejsca gwarantującego zabezpieczenie mienia zwiedzających przed utratą, kradzieżą lub zniszczeniem.
5. Na terenie Labiryntu nie można przebywać podczas nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (burza, ulewy, wichury, itp.).
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Administratora: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004, Czerwonak, tel. 61 811 11 51.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Telefony alarmowe:
997 – Policja,
998 – Straż Pożarna,
999 – Pogotowie Ratunkowe,
112 – Telefon Alarmowy.

Skip to content