korty tenisowe

Korty tenisowe w Bolechowie

Regulamin kortów tenisowych

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem ziemnych kortów tenisowych, przy ul. Wojska Polskiego 6 w Bolechowie, zwanych dalej kortami tenisowymi, jest Gmina Czerwonak w Czerwonaku.
2. Administratorem kortów tenisowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.
3. Administrator obiektu zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów tenisowych.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie.
5. Każdy, kto przebywa na terenie kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
6. Korty tenisowe czynne są codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00.
7. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

Zasady korzystania z kortów tenisowych

8. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie tenisowym podejmuje każdorazowo administrator obiektu.
9. Tylko administrator obiektu jest upoważniony do włączenia oświetlenia na kortach (oświetlenie może być włączone tylko na korcie tenisowym, gdzie zostały wykupione godziny gry).
10. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego,
b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych administratora obiektu,
c) zachowania czystości i porządku,
d) niezakłócania gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich,
e) niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry,
f) zasiatkowania kortu po skończonej grze,
g) bezzwłocznego poinformowania administratora obiektu o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
11. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
b) wnoszenia i spożywania na terenie kortów ziemnych napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
c) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
d) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych,
e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami,
f) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych

12. Wejście na kort tenisowy odbywa się na podstawie opłaty uiszczonej u administratora obiektu lub na podstawie umowy wynajmu kortów tenisowych ziemnych ze stałą rezerwacją na sezon zawartej z jednostką .
13. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Wójt w formie Cennika.
14. Opłatę za określony czas korzystania z kortu tenisowego należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy u administratora obiektu.
15. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zasiatkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu tenisowego.
16. Użytkownik – instruktor gry, organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność; użytkownik taki ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku zajęć.

Rezerwacje kortów tenisowych

17. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu u pracownika kortów, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 696 596 170.
18. Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem.
19. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
20. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w podanym wyżej terminie będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów tenisowych.
21. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
22. Administrator obiektu uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji, nie stawi się na korcie tenisowym na 10 minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomi administratora obiektu o możliwym spóźnieniu.
23. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
24. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

Postanowienia dodatkowe

25. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego Regulaminu; monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
26. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
27. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
28. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.
29. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

Postanowienia końcowe

30. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.
31. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi, w tym skargi i wnioski, należy składać u administratora obiektu w siedzibie CRKF AKWEN w Czerwonaku lub telefonicznie w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 509 967 706. 35.
32. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez jednostkę zarządzającą.

Galeria

Skip to content