Konserwator maszyn i urządzeń – oferta pracy

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY:

KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

 1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • staż pracy min. 2 lata,
 • uprawnienia do 1kV,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

  2. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • obsługa i kontrola prawidłowego działania wszelkich urządzeń technicznych i eksploatacyjnych,
 • sprawowanie stałego nadzoru nad właściwym działaniem urządzeń będących na wyposażeniu CRKF AKWEN,
 • prace remontowo-konserwacyjne.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 •  Praca w wymiarze pełnego etatu.
 •  Miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

4. Wymagane dokumenty:

  1. curriculum vitae CV,
  2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  4. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) –      zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
  5. oświadczenie o:
   – nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   – korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   – posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
  7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – druk do pobrania.
 1. Inne informacje:
  • wymagane dokumenty (oferty) należy składać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku w terminie do dnia 19.07.2021 r.
  • dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl
  • zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 01 43.

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 05.07.2021 r.

Skip to content