Konkurs! Zostań autorem nazwy przystani kajakowej w Owińskach

Już niedługo zacznie funkcjonować odległa o około 5 km od AKWEN Mariny przystań kajakowa w Owińskach.

„Budowa drewnianego, udostępnianego sezonowo osiemnastometrowego pomostu, uporządkowanie terenu zielonego, montaż latarni, osadzenie stołów i ławek oraz samoobsługowej stacji do naprawy pojazdów jednośladowych i stojaków na rower, to inwestycja o wartości około 460 tys. złotych. Wpisuje się ona w ideę bliską miastu Poznaniowi i gminie Czerwonak uatrakcyjniania i zwiększania dostępności terenów wokół Warty”. – mówi  Piotr Stańczak, nasz dyrektor.

Oficjalne otwarcie przystani jest planowane na drugą połowę kwietnia. Jej dostępność będą regulowały decyzje ministerialne dotyczące funkcjonowania obiektów rekreacyjnych w czasie epidemii.

Na razie przystań jest bezimienna. Proponujemy naszym mieszkańcom wcięcie udziału w konkursie na jej nazwę i hasło ją promujące!

Na propozycje czekamy do 15 kwietnia. Można je przesyłać pocztą lub e-mailem (marketing@akwenczerwonak.pl). Ważne, by były umieszczone na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, który znajdziecie niżej. Zwycięzca otrzyma voucher na spływ kajakowy dla dwóch osób do wykorzystania w sezonie 2021 i akwenową torbę sportową z licznymi gadżetami promocyjnymi (akwenowymi i gminnymi).  Wierzymy jednak, że najistotniejsze to satysfakcja z nadania nazwy jednej z kolejnych atrakcji na turystycznej mapie naszej gminy!

Formularze zgłoszeniowe wraz z deklaracją RODO dostępne są tutaj:

Wersja do edycji

Wersja pdf

Z regulaminem konkursu możecie zapoznać się poniżej (można go również pobrać STĄD).

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ PRZYSTANI KAJAKOWEJ W OWIŃSKACH

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku z siedzibą przy ul. Leśnej 6, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na nazwę i hasło promujące nową przystań kajakową w Owińskach, zlokalizowaną przy ul. Cysterek.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Czerwonak, bez względu na wiek, zwany dalej Uczestnikiem.

II ZASADY KONKURSU

 1. Czas trwania konkursu: 2.04.2021 r. do 15.04.2021 r.
 2. Zadaniem Uczestników jest zaproponowanie nazwy nowej przystani wraz z hasłem ją promującym. Uczestnik może zaproponować wyłącznie jedną nazwę i jedno hasło.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora (akwenczerwonak.pl) i przesłać go pod adresem Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6, 62‑004 Czerwonak (liczy się data dostarczenia przesyłki) lub e-mailem: marketing@akwenczerwonak.pl.
  do 15 kwietnia 2021 r. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na podstawie oceny powołanej przez Organizatora komisji konkursowej najpóźniej do 19 kwietnia 2021 r.
 5. Przewidziany jest wybór wyłącznie jednego zwycięzcy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania zwycięzcy Konkursu i przyznania wyróżnienia lub wyróżnień.
 7. W konkursie przewidziana jest nagroda główna:
  1. uczestnictwo w spływie kajakowym dla dwóch osób, w dowolnym wybranym przez zwycięzcę Konkursu terminie spośród zaproponowanych przez Organizatora w sezonie 2021,
  2. torba sportowa z gminnymi gadżetami (skarpetki, koszulka sportowa, ręcznik, bidon).
 8. Nagroda główna zostanie wręczona podczas oficjalnego otwarcia nowej przystani lub (jeśli Zwycięzca nie będzie mógł w nim uczestniczyć) zostanie przekazana w inny ustalony bezpośrednio z zainteresowanym sposób.
 9. Z chwilą ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Organizatora przechodzą niepłatne prawa majątkowe i autorskie do wybranej nazwy na wszystkich polach eksploatacji w tym do:
  1. użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
  2. utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-Ray, pendrive, itd.);
  3. zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  4. wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, m.in. publikacji zdjęć przedmiotu zamówienia i filmów z nim na stronie internetowej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN i Gminy Czerwonak, na profilach Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN i Czerwonak Zobacz Więcej na portalu społecznościowym Facebook i na koncie YouTube.
  5. wymiany nośników, na których Utwory utrwalono;
  6. wykorzystania Utworów w utworach multimedialnych;
  7. wykorzystywania całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy;
  8. wprowadzania zmian, skrótów;
  9. publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
 10. Reklamacje z tytułu uczestnictwa w Konkursie mogą być zgłaszane do 7 dni włącznie od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator konkursu. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do niego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz późniejszej promocji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z wymienioną powyżej ustawą, uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo dostępu oraz możliwość zmiany swoich danych osobowych. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu kontaktowego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.akwenczerwonak.pl.

 

***

Zdjęcie wykorzystane w tekście przedstawia fragment Warty na wysokości przystani kajakowej w Owińskach, przy ul. Cysterek.

 

Skip to content