INSTRUKTOR SIŁOWNI – oferta pracy (rekrutacja ciągła)

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

ogłasza nabór na stanowisko pracy

INSTRUKTOR SIŁOWNI

 

1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
1) ukończenie 18 lat,
2) posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu,
3) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
4) posiadanie obywatelstwa polskiego,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) nie skazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) uprawnienia instruktora kulturystyki, sportów siłowych lub trenera personalnego,
2) dobrej organizacji czasu pracy,
3) odpowiedzialność i sumienność.

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1) obsługa klienta (sprawowanie kontroli nad trenującymi, układanie diet, układanie planów treningowych dla klientów indywidualnych, prowadzenie treningów personalnych, doradztwo z zakresu suplementacji, informowanie
o ofercie obiektu),
2) kompleksowe przygotowanie stanowiska pracy,
3) codzienna kontrola sprzętu do treningu siłowego i aerobowego,
4) obsługa urządzeń siłowni,
5) utrzymanie porządku na sali siłowni w czasie pracy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w wymiarze pełnego etatu,
2) miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

5. Wymagane dokumenty:
1) curriculum vitae CV,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
4) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
7) oświadczenie o:
– nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
– korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
– posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
9) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, druk dołączony do ogłoszenia.

6. Termin składania dokumentów:
rekrutacja ciągła

7. Inne informacje:
1) wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Nabór na instruktora siłowni”, Pływalnia AKWEN, Centrum Kultury i Rekreacji ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy
2) dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną e-mail: a.kuszynska@akwenczerwonak.pl
3) zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,
4) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 415 16 83.

Miejsce składania dokumentów:

Pływalnia AKWEN, Centrum Kultury i Rekreacji ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy

Załącznik:

Informacja RODO

Skip to content