INSTRUKTOR SIŁOWNI – oferta pracy

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

ogłasza konkurs na stanowisko pracy: INSTRUKTOR SIŁOWNI

1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. ukończenie 18 lat,
 2. posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu,
 3. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  o pracownikach samorządowych,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. uprawnienia instruktora fitness, kulturystyki, sportów siłowych lub trenera personalnego,
 2. uprawnienia z dietetyki ogólnej, sportowej lub suplementacji
 3. dobrej organizacji czasu pracy,
 4. odpowiedzialność i sumienność.

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • obsługa klienta (sprawowanie kontroli nad trenującymi, układanie diet, układanie planów treningowych dla klientów indywidualnych, prowadzenie treningów personalnych, doradztwo z zakresu suplementacji, informowanie o ofercie obiektu),
 • kompleksowe przygotowanie stanowiska pracy,
 • codzienna kontrola sprzętu do treningu siłowego i aerobowego,
 • obsługa urządzeń siłowni,
 • utrzymanie porządku na sali siłowni w czasie pracy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu,
 • miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

5. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae CV,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego  (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. oświadczenie o:
  – nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  – korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  – posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – druk do pobrania.


6. Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na instruktora siłowni” w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku ul. Leśna 6, w terminie do dnia 19.07.2021 r.,
 2. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl
 3. Zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 01 43.        

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 05.07.2021 r.

 

 

Skip to content