Hala sportowa w Czerwonaku

Regulamin hali sportowej

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Hali Sportowej w Czerwonaku i terenie, na którym obiekt jest zlokalizowany.
2. Administratorem Hali Sportowej jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.
3. Grupy zorganizowane i osoby indywidualne przebywające na Hali Sportowej podlegają przepisom niniejszego Regulaminu i są zobowiązane do zapoznania się z nimi oraz ich przestrzegania. 

Użytkowanie obiektu
4. Hala Sportowa służy do przeprowadzenia programowych zajęć szkolnych, rozgrywek sportowych oraz zajęć rekreacyjno – sportowych.
5. Hala jest dostępna po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu opłaty w CRKF AKWEN,
zgodnej z obowiązującym cennikiem.
6. Hala czynna jest w dni powszednie od godziny 8.00 do 22.30, a w dni wolne od pracy zgodnie z terminarzem zaplanowanych imprez.
7. Wstęp do Hali Sportowej i części socjalnej mają:
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku zajęć pozalekcyjnych opiekuna,
b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
c) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego,
d) osoby prywatne,
e) kibice wyłącznie na organizowanych imprezach sportowych z udziałem publiczności.
8. Pobyt uczestników musi być zgodny z harmonogramem zajęć.
9. Osoby niepełnoletnie mogą pozostawać na Hali wyłącznie pod opieką dorosłych.
10. Administrator obiektu nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z Hali.
11. Korzystanie z Hali Sportowej dozwolone jest jedynie w stroju sportowym: koszulka, spodenki, dres, odpowiednie i czyste obuwie sportowe z jasną podeszwą.
12. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
a) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
b) utrzymania czystości na terenie obiektu,
c) pobierania kluczy i zamykania szatni,
d) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
e) przestrzegania przepisów bhp, ppoż, ewakuacyjnych, porządkowych,
f) uporządkowaniu sprzętu sportowego po zakończeniu zajęć.
13. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć zobowiązane są do kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć.
14. Wszystkie osoby przebywające na Hali Sportowej zobowiązane są do podporządkowania się zarządzeniom organizatorów imprezy, Policji, Straży Pożarnej, służb porządkowych i spikera zawodów.
15. Zabrania się wnoszenia na Halę Sportową:
a) broni wszelkiego rodzaju,
b) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
c) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
d) butelek, kubków, puszek wykonanych z kruchego, pękającego materiału,
e) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
f) napojów alkoholowych,
g) zwierząt.
16. W przypadku ujawnienia przedmiotów, o których mowa w pkt. 15, administrator obiektu może je zabrać bez prawa zwrotu.
17. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia,
b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów i publiczności (boisko, szatnie, pomieszczenia dla zawodników),
c) rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
d) rozniecania ognia,
e) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, druków spotkań bez właściwego zezwolenia,
f) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu znajdującego się na terenie Hali,
g) załatwiania fizjologicznych potrzeb poza toaletami, zaśmiecania obiektu Hali i terenu przyległego,
h) palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych w całym obiekcie sportowym,
i) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa.
18. Korzystający z Hali ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, sala sportowa). Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom Hali Sportowej.
19. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu, wyposażenia grożącego wypadkiem.
20. Osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócą porządek, mogą być usunięte z Hali, niezależnie od możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o wykroczenia.
21. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skip to content