Drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym w roku 2021

Ogłoszono drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym na realizację projektów w zakresie sportu w roku 2021.

O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy o sporcie, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Czerwonak, zrzeszone w polskich związkach sportowych i szkolące zawodników w ramach posiadanej licencji w sporcie, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie projektu.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Czerwonak na realizację projektów w drugim naborze 60 000,00 zł. Udzielana dotacja nie może przekroczyć 60 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu, a łączna kwota dofinansowania przeznaczona na beneficjentów za seniorów nie może przekroczyć 15 % tych środków.

Wnioski o udzielnie dotacji celowej w drugim naborze można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 15 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu) w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak. Kluby mają czas na wydatkowanie przyznanej dotacji od 30 kwietnia do 20 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników udzielonych dotacji w drugim naborze nastąpi 26 kwietnia 2021 roku. Wyniki zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku oraz na tablicy informacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, tel. 61 646 01 49 lub 61 646 01 65.

Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 31.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwonak na realizację projektów w zakresie sportu – link do skanu dokumentu

DO POBRANIA: WNIOSEK – WERSJA DO EDYCJI

Zarządzenie Nr 86/2021
Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwonak na realizację projektów w zakresie sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), w związku z uchwałą Nr 384/XLV/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych w zakresie sportu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7896), zarządza się, co następuje:

&1. Ogłasza się drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym na realizację projektów w zakresie sportu.

&2. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji zostanie przeprowadzone na podstawie przepisów uchwały Nr 384/XLV/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych w zakresie sportu – dalej uchwała.

&3. 1. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy o sporcie, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Czerwonak, zrzeszone w polskich związkach sportowych i szkolące zawodników w ramach posiadanej licencji w sporcie, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

2. Dotację może otrzymać klub sportowy wyłącznie w przypadku realizacji celu publicznego, jaki Gmina Czerwonak zamierza osiągnąć w zakresie sportu, obejmującego: poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do uprawiania sportu.

3. W roku budżetowym wnioskodawca, w trybie uchwały Nr 384/XLV/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, może otrzymać z budżetu Gminy dotację na jeden projekt w określonej dyscyplinie sportu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku w ramach jednej dyscypliny sportu, odrzuceniu podlegają wszystkie złożone wnioski przez danego wnioskodawcę.

& 4. Termin realizacji zadania: od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r. Rozliczeniu wydatków z dotacji nie podlegają koszty wynikające z faktur i rachunków wystawionych przed dniem zawarcia umowy z Gminą Czerwonak.

& 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), przy czym łączna kwota dofinansowania przeznaczona na beneficjentów, w których mowa w § 2 pkt 6 uchwały, uznanych zgodnie z przepisami właściwego związku sportowego za seniorów nie może przekroczyć 15 % tych środków.

2. Udzielana dotacja nie może przekroczyć 60 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu.

& 6. Ze środków pochodzących z dotacji będą kwalifikowane następujące koszty:

1) wynagrodzenie trenerów, z zastrzeżeniem, że w przypadku dyscyplin zespołowych dla każdej drużyny, o której mowa w § 2 pkt 6 uchwały, dofinansowane może być wynagrodzenie jednego trenera w kwocie nieprzekraczającej 700 zł brutto miesięcznie, przy założeniu, że jeden trener może pobierać wynagrodzenie rozliczane z dotacji Gminy Czerwonak w maksymalnie dwóch grupach treningowych, niezależnie od liczby klubów, w których pracuje trener;

2) kosztów wynajmu obiektów sportowych;

3) opłat startowych i związkowych;

4) zakupu sprzętu sportowego;

5) obozów szkoleniowych;

6) obsługi sędziowskiej i medycznej;

7) zakupu pucharów, dyplomów i nagród;

8) transportu.

& 7. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Czerwonak na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

& 8. 1. Dofinansowanie realizacji projektów w zakresie sportu jest udzielane przez Wójta Gminy Czerwonak na podstawie wniosków złożonych przez kluby sportowe.

2. Termin i miejsce składania wniosków: do dnia 15 kwietnia 2021 roku w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku, ul. Leśna 6 (decyduje data wpływu).

3. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji na realizację zgłoszonego projektu sporządza się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Wymagane dokumenty:

1) prawidłowo wypełniony formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

2) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek został podpisany przez osoby inne niż upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, figurujące w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji;

3) licencja/-e wystawiona/-e przez właściwy związek sportowy w dyscyplinie sportowej objętej projektem (dla beneficjentów uczestniczących w projekcie).

5. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy.

6. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.

7. W celu oceny wniosków Wójt Gminy Czerwonak powoła komisję w liczbie co najmniej trzech członków, która zaopiniuje wnioski, a następnie przedłoży Wójtowi propozycję przyznania dotacji.

8. Komisja wzywa wnioskodawców, którzy w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie złożyli wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku albo złożyli ww. dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia wniosek podlega odrzuceniu.

9. Oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe są poprawiane we wniosku z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, chyba że mimo ich dokonania wniosek podlega odrzuceniu. Informacja o dokonanych poprawkach zostaje skierowana pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie do klubu sportowego.

10. Komisja może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w ramach złożonego wniosku.

11. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu i podlega odrzuceniu, jeżeli:

1) został złożony:

a) po terminie określonym w ogłoszeniu,

b) w niewłaściwej formie (przesłany faksem, drogą elektroniczną),

c) na niewłaściwym formularzu,

d) przez podmiot nieuprawniony;

2) jest niezgodny z założeniami ogłoszenia o naborze;

3) nie zawiera szczegółowego, poprawnie sporządzonego planu rzeczowego lub finansowego;

4) wnioskodawca nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 4 lub złożył niepełne dokumenty i nie uzupełnił ich w sposób opisany w ust. 8 i 10 lub złożył dokumenty, których analiza skutkuje odrzuceniem wniosku z powodów, o których mowa w ust. 11 pkt 1-3.

12. W roku budżetowym wnioskodawca, w trybie uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy dotację na jeden projekt w określonej dyscyplinie sportu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku w ramach jednej dyscypliny sportu, odrzuceniu podlegają wszystkie złożone wnioski przez danego wnioskodawcę.

13. Rozpatrzenie wniosków przewiduje się w terminie: do dnia 26 kwietnia 2021 r.

14. Po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia dotacji na realizację przedmiotowych zadań jego wyniki zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku oraz na tablicy informacyjnej.

& 9. 1. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe uwzględnia się:

1) liczbę beneficjentów objętych projektem z uwzględnieniem kategorii wiekowej, z zastrzeżeniem, że w przypadku dyscyplin zespołowych w danej kategorii rozgrywkowej klub może otrzymać wsparcie finansowe maksymalnie na dwie drużyny;

2) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji przyznanych na podstawie ustawy o sporcie z budżetu Gminy Czerwonak, w tym rzetelności i sposób rozliczania (w zakresie roku, w którym ogłoszono nabór oraz roku poprzedzającego ogłoszenie naboru).

2. Sposób oceny wniosków określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wskazano we wniosku. W przypadku, jeżeli kwota przyznanej dotacji wpływa na zakres projektu, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu działań lub zaktualizowanego kosztorysu.

& 10. 1. Warunkiem przekazania dotacji jest niezwłoczne zawarcie umowy.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji projektu – nie dłuższy niż do dnia 20 grudnia 2021 r.

3. Środki przewidziane w umowie są przekazywane na rachunek bankowy klubu sportowego, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu.

& 11. 1. Termin poniesienia wydatków ustala się:

1) dla środków pochodzących z dotacji: nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy z Gminą Czerwonak do ostatniego dnia realizacji projektu, który określa umowa, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 r.,

2) dla innych środków finansowych: nie wcześniej niż od dnia 30 kwietnia 2021 r. do ostatniego dnia realizacji projektu, który określa umowa, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 r.

2. W treści faktury/rachunku:

1) data wystawienia dokumentów księgowych musi być zgodna z ww. terminami w zależności od źródła finansowania zadania;

2) data sprzedaży wskazana na dokumentach księgowych – będących podstawą do dokonania płatności musi być zgodna z faktycznym terminem realizacji poszczególnych działań, o których mowa w umowie, np. data sprzedaży dotycząca usługi transportu musi być tożsama z datą przejazdu.

3. Klub sportowy jest zobowiązany wykorzystać przyznane środki finansowe z dotacji oraz uzyskane w związku z realizacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, w terminie do ostatniego dnia realizacji projektu.

4. Klub sportowy przyjmując projekt do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie.

5. Wszystkie koszty muszą być udokumentowane za pomocą dowodów księgowych, które stanowią: faktura VAT, rachunek, rachunek do umowy o dzieło lub zlecenie, lista płac, rozliczenie podróży służbowej (wraz z delegacją). Ponadto, klub sportowy musi dysponować potwierdzeniem przelewu, wyciągiem bankowym lub raportem kasowym potwierdzającym przepływ środków.

6. Klub sportowy zobowiązany jest do czytelnego i rzetelnego opisywania dokumentów księgowych, prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

7. Kontrola realizacji projektu oraz wykorzystania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz uchwale.

8. Podmiot po zakończeniu realizacji projektu zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego projektu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czerwonak w części niewykorzystanej, wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

10. Oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe są poprawiane w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania, składanym przez klub sportowy, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Informacja o dokonanych poprawkach zostaje skierowana pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie do klubu sportowego.

& 12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, tel. 61 646 01 49 lub 61 646 01 65.

& 13. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku.

& 14. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania. 

Skip to content