Search
Close this search box.

Dotacje dla klubów sportowych na 2023

grupa małych miłkarzy w uścisku radości

Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym na realizację projektów w zakresie sportu w roku 2023.

O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy o sporcie, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie gminy Czerwonak, zrzeszone w polskich związkach sportowych i szkolące zawodników w ramach posiadanej licencji w sporcie, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie projektu.Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Czerwonak na realizację projektów to 370 000 zł. Udzielana dotacja nie może przekroczyć 60 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu, a łączna kwota dofinansowania przeznaczona na beneficjentów za seniorów nie może przekroczyć 15 % tych środków.

Wnioski o udzielnie dotacji celowej można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 11 stycznia 2023 roku (decyduje data wpływu) w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak. Dotacja obejmuje wnioski, których realizacja rozpoczyna się po rozliczeniu poprzedniej dotacji, nie wcześniej niż 30 stycznia 2023 roku, a kończy nie później niż 8 grudnia 2023 roku.

Ogłoszenie wyników udzielonych dotacji nastąpi do 29 stycznia 2023 roku. Wyniki zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku oraz na tablicy informacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, tel. 514 040 587.

ZARZĄDZENIE WÓJTA – PDF

WNIOSEK

Facebook
Platforma X
Email
Drukuj
Skip to content