Dołącz do zespołu marketingu i promocji CRKF AKWEN

AKW.160.1.22

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTOR ds. MARKETINGU I PROMOCJI

na czas zastępstwa

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe przy brak stażu lub wykształcenie średnie przy minimum dwuletnim stażu pracy,
 • kwalifikacje zawodowe odpowiednie do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zagadnień marketingu, public relations, reklamy, w tym szczególnie marketingu sportowego,
 • bardzo dobra znajomość środowiska Office (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność obsługi mediów społecznościowych,
 • dobra znajomość programów graficznych,
 • dobra znajomość systemu WordPress (oraz wtyczki Elementor),
 • łatwość pisania,
 • umiejętność samodzielnego działania,
 • wysoka kultura osobista,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • kreatywność i pomysłowość,
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów.

 

 1. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • współpraca z zespołem w budowaniu i realizowaniu strategii marketingowej i promocyjnej CRKF AKWEN (w tym ocena szans rynkowych wprowadzania do portfolio nowych usług),
 • kontakty z mediami,
 • tworzenie materiałów promocyjno-reklamowych oraz przygotowywanie akcji promocyjnych,
 • aktualizacja strony internetowej i prowadzenie profili poszczególnych marek CRKF AKWEN w mediach społecznościowych,
 • współpraca przy pozyskiwaniu sponsorów i partnerów marketingowych,
 • opracowywanie materiałów prasowych,
 • współpraca przy organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie analiz dotyczących satysfakcji klientów i bieżący monitoring ich potrzeb,
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • praca w wymiarze pełnego etatu,
 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • miejsce pracy: hala sportowa w Czerwonaku, I piętro,
 • pełen pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • praca w przyjaznym, kreatywnym zespole.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o:
 1. nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, druk dołączony do ogłoszenia.

 

 1. Termin składania dokumentów: 20 maja do godz. 15.00

 

 1. Miejsce składania dokumentów:

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (kadry)
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

 1. Inne informacje:
 • Wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko podinspektor ds. marketingu i promocji”.
 • Oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane.
 • Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce oferty pracy).
 • Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.czerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6 w Czerwonaku.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 01 45.

 

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, 14.04.2022 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

RODO

OŚWIADCZENIA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Skip to content