Boiska – regulamin

Regulamin korzystania ze stadionów i boisk sportowych

1. Stadiony i boiska (zwane dalej obiektami) służą do organizacji rozgrywek ligowych oraz innych zawodów sportowych i rekreacyjnych.
2. Na boiskach ogólnodostępnych dopuszcza się niezorganizowane formy zabaw i gier młodzieży.
3. Obiekty sportowe mogą być wynajmowane szkołom, klubom sportowym i innym podmiotom, które wcześniej podpisały stosowne umowy lub porozumienia.
4. Gospodarz obiektu bądź służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzenia osób – również przy użyciu środków technicznych – celem zweryfikowania, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
5. Osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą na obiekt wpuszczane.
6. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu, powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić ani nie zagrażać innym.
7. Widzowie rozgrywek, meczów, innych imprez sportowych powinni stosować się do zarządzeń Policji, Straży Gminnej, Straży Pożarnej, służb porządkowych gospodarza obiektu bądź spikera.
8. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
9. Osoby, które zakłócają porządek, prowokujące do agresji, wznoszące ordynarne okrzyki, będą bezzwłocznie usunięte poza obiekt sportowy.
10. Nie wolno załatwiać potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecać obiektu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie śmieci.
11. Warunkiem korzystania z boisk ze sztuczną nawierzchnią jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego przeznaczonego do danej nawierzchni. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na boisko osobom bez odpowiedniego obuwia.
12. Wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia wyposażenia, należy zgłaszać administratorowi obiektu.
13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni za zgodą administratora obiektu.
14. Korzystanie z obiektów sportowych, w szczególności ich rezerwacja, wymaga uzgodnienia z administratorem obiektu. Osoba fizyczna lub podmiot rezerwujący przejmuje odpowiedzialność za stan obiektów sportowych i bezpieczeństwo uczestników.
15. Harmonogram zajęć rekreacyjnych, rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów należy ustalić z administratorem obiektu osobiście lub telefonicznie.
16. Zabrania się wnoszenia na obiekt:
a) broni wszelkiego rodzaju,
b) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
c) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
d) butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
e) dużych przedmiotów,
f) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
g) drzewców do flag i transparentów,
h) instrumentów do wytwarzania hałasów z napędem mechanicznym,
i) napojów alkoholowych.
17. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia na boisko zwierząt.
18. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia i przechodzenia przez budowle nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty oraz dachy,
b) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, palenia papierosów,
e) sprzedawania towarów i rozdawania kart wstępu bez zezwolenia, przeprowadzania zbiórek,
f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania.
19. Zakazuje się wjazdu pojazdom mechanicznym, które nie posiadają zezwoleń wydawanych przez administratora obiektu.
20. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.
21. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi obiektu lub organizatorowi imprezy.
22. Za przedmioty wnoszone przez osoby korzystające z obiektu na jego teren administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
23. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas korzystania z obiektu.
24. Administratorem obiektu jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Skip to content