AKW.351.3.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI

DO PŁYWALNI W KOZIEGŁOWACH – AKW.351.3.2018

 

Czerwonak, dnia 23 marca 2018 roku

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej zjeżdżalni do pływalni w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 marca 2018 roku.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie Przetargu Nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

Postępowanie, w imieniu Zamawiającego prowadzi:

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo – akcyjna

ul. Kościańska 48A

60 – 112 Poznań

e-mail: dpzp@sowislo.com.pl

 

Osoba upoważniona do kontaktu:
Arkadiusz Bocian
Termin składania ofert upływa dnia 04 KWIETNIA 2018 roku o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 KWIETNIA 2018 roku o godz. 12:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ_dostawa zjeżdżalni (ZIP)

 

04 kwietnia 2018 roku

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

można pobrać tutaj

 

21 maja 2018 roku

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można przejrzeć tutaj

Skip to content