AKW.351.4.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEGO ZABEZPIECZENIA RATOWNICZEGO

 

Numer postępowania: AKW.351.4.2018

Czerwonak, dnia 05 listopada 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego, w tym pomocy przedlekarskiej, na terenie krytej pływalni w Koziegłowach (ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy) i kąpieliska Tropicana w Owińskach (ul. Plażowa 1, 62-005 Owińska).

Zgodnie z art. 138o ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w dniu 05 listopada 2018 roku.

Postępowanie, w imieniu Zamawiającego prowadzi:

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo – akcyjna

ul. Kościańska 48A

60 – 112 Poznań

e-mail: dpzp@sowislo.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktu:
Arkadiusz Bocian

Termin składania ofert upływa dnia 16 LISTOPADA 2018 roku o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 LISTOPADA 2018 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

Ogłoszenie społeczne – usługa ratownictwa wodnego (ZIP)

**************************************

19 listopada 2018 r.

Informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, można pobrać tutaj.

***************************************

07 stycznia 2019 roku

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku została zawarta umowa nr AKW.352.3.2018 z Filipem Orłowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Ratownictwo Wodne Filip Orłowski z siedzibą przy ulicy Dolina nr 5b lok. 19, 61-551 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod Numerem Identyfikacji Podatkowej 697-210-83-95 oraz numerem REGON 302463717 na zadanie, którego przedmiotem jest zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego, w tym pomocy przedlekarskiej, na terenie krytej pływalni w Koziegłowach (ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy) i kąpieliska Tropicana w Owińskach (ul. Plażowa 1, 62-005 Owińska).

Wartość umowy to: 481.372,80 PLN brutto.

 

Skip to content