AKW.351.3.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ

I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W 2020 ROKU

 

Numer referencyjny: AKW.351.3.2019

Czerwonak, dnia 06 listopada 2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w obiekcie Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3 wraz z terenami przyległymi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 listopada 2019 roku pod numerem 618860-N-2019.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie Przetargu Nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

Termin składania ofert upływa dnia 15 listopada 2019 roku o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 12:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ sprzątanie (ZIP)

*************************************

08 listopada 2019 roku

Pytania do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.

*************************************

15 listopada 2019 roku
Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

można przejrzeć tutaj

************************************

16 grudnia 2019 roku
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
można pobrać tutaj.

Skip to content