AKW.351.2.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Remont polegający na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku

 25 maja 2021 roku

Numer referencyjny postępowania: AKW.351.2.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Zał. 2_dokumentacja projektowa, STWiORB

Informacja z miniPortalu


11 czerwca 2021 roku

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


11 czerwca 2021 roku

Informacja z otwarcia ofert


28 czerwca 2021 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Skip to content