AKW.351.2.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ
I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W 2020 ROKU

 

Numer referencyjny: AKW.351.2.2019

Czerwonak, dnia 17 października 2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w obiekcie Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3 wraz z terenami przyległymi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 października 2019 roku pod numerem 611448-N-2019.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie Przetargu Nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

Termin składania ofert upływa dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2019 roku o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 PAŹDZIERNIKA 2019 roku o godz. 12:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ sprzątanie (ZIP)

******************************

21 października 2019 roku

Pytania do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.

******************************

24 października 2019 roku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia można pobrać tutaj.

Zmienioną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, można pobrać tutaj.

Termin składania ofert upływa dnia 29 października 2019 o godz. 12:00.

************************************

29 października 2019 roku

Zbiorcze zestawienie ofert można pobrać tutaj.

************************************

31 października 2019 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania można pobrać tutaj.

Skip to content