AKW.351.1.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – WYMIANA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH NA PŁYWALNI AKWEN W KOZIEGŁOWACH

 Numer referencyjny: AKW.351.1.2020

Czerwonak, dnia 29 stycznia 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie wymiany kanałów wentylacyjnych podbasenia pływalni „Akwen” Centrum Kultury
i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3. Remont instalacji polegać będzie na wymianie kanałów ocynkowanych na nowe
.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 stycznia 2020 roku pod numerem 507428-N-2020.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie Przetargu Nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

 

Termin składania ofert upływa dnia 14 LUTEGO 2020 roku o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2020 roku o godz. 11:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ (ZIP)

******************************

05 lutego 2020 roku

Pytania do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.

******************************

10 lutego 2020 roku

Pytania do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.

******************************

14 lutego 2020 roku
Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

można przejrzeć tutaj

******************************

28 lutego 2020 roku

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać tutaj.

Skip to content