AKW.351.1.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI DO PŁYWALNI W KOZIEGŁOWACH

Czerwonak, dnia 15 lutego 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej zjeżdżalni do pływalni w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 lutego 2018 roku.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie Przetargu Nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

Postępowanie, w imieniu Zamawiającego prowadzi:

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo – akcyjna

u. Kościańska 48A

60 – 112 Poznań

e-mail: dpzp@sowislo.com.pl

 

Osoba upoważniona do kontaktu:
Arkadiusz Bocian
Termin składania ofert upływa dnia 27 lutego 2018 roku o godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2018 roku o godz. 12:15

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

21 lutego 2018 roku

Pytanie nr 1 do przetargu wraz z udzieloną na nie odpowiedzią można pobrać tutaj.

 

28 lutego 2018 roku

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, tj. informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

można przejrzeć tutaj.

 

28 lutego 2018 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, można pobrać tutaj.

 

 

Skip to content