OFERTA PRACY – Kierownik ds. sportu, turystyki i rekreacji

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

ogłasza nabór
na stanowisko pracy

Kierownik ds. sportu, turystyki i rekreacji

 

1. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej – o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku na które trwa nabór,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Od kandydatów oczekujemy ponadto:

 1. doświadczenia zawodowego w działalności sportowej lub turystycznej,
 2. doskonałej znajomości procedur i standardów dotyczących organizacji wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i usług turystycznych,
 3. doświadczenia w jednostkach samorządu terytorialnego,
 4. znajomości pracy z organizacjami pozarządowymi,
 5. znajomości przepisów ustaw o: sporcie, finansach publicznych, działalności pożytku publicznego i wolontariacie, imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, bezpieczeństwie imprez masowych,
 6. wysokiej kultury osobistej,
 7. umiejętności pracy w zespole,
 8. dobrej organizacji czasu pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. koordynacja działań z zakresu sportu, w szczególności udzielanych dotacji klubom sportowym, ich rozliczania i kontroli oraz przyznawania stypendiów sportowych,
 2. prowadzenie spraw z zakresu turystyki oraz koordynacja działań turystycznych pomiędzy instytucjami i organizacjami zewnętrznymi a Gminą Czerwonak,
 3. przygotowywanie kalkulacji powierzonych imprez, rozliczeń końcowych i przedkładanie ich do akceptacji dyrektorowi AKWEN-u,
 4. organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 5.  współpraca z mediami,
 6. koordynacja działań marketingowych i promocyjnych AKWEN-u,
 7. współpraca z firmami, szkołami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji celów CRKF „AKWEN”,
 8. przygotowywanie propozycji do budżetu na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,
 9. prowadzenie niezbędnej korespondencji związanej z organizacją imprez,
 10. opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych,
 11. opracowywanie regulaminów zawodów sportowych,
 12. opracowywanie własnej oferty usług w dziedzinie sportu i szeroko pojętej rekreacji w tym wprowadzanie nowych form aktywności ruchowej.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1.  praca w wymiarze pełnego etatu,
 2. praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. miejsce pracy: pomieszczenie biurowe hala sportowa w Czerwonaku, I piętro.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. oświadczenie o:
  – nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
  – korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  – posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, druk dołączony do ogłoszenia.

7. Termin składania dokumentów:

     do 16 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00

8. Miejsce składania dokumentów:

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (kadry)

Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

 

Inne informacje:

wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych, podpisanych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. kierownik ds. sportu, turystyki i rekreacji”,

 1. oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną wyłącznie opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 3. zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,
 4. oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce oferty pracy),
 5. informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.czerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6 w Czerwonaku,
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 01 43.

 

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 5 sierpnia 2019 r.

RODO