Oferta pracy – kasjer

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

KASJER


1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

1)    wykształcenie średnie lub wyższe,
2)    posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie,
3)    posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
4)    posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
       o pracownikach samorządowych,
5)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6)    nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)    nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)    umiejętność obsługi komputera,
2)    umiejętność pracy z klientem,
3)    komunikatywność,
4)    umiejętność samodzielnego działania,
5)    wysoka kultura osobista,
6)    odporność na stres.

 

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1)    obsługa kasy fiskalnej,
2)    wystawianie faktur,
3)    obsługa elektronicznego programu obsługi klientów,
4)    informowanie oraz doradztwo klientom,
5)    pomoc przy organizowanych imprezach okolicznościowych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

    1)    praca w wymiarze 1/2 etatu,
    2)    praca przy komputerze,
    3)    bezpośredni kontakt z klientem,
    4)    miejsce pracy: pływalnia w Koziegłowach, parter, sezonowo możliwość oddelegowania na inne obiekty przynależne CRKF AKWEN.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

          

6. Wymagane dokumenty:

1) CV,
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie (1 z 4 wymienionych):
    – certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka  polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez  Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego;
    – dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
    – świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
    – świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez ministra sprawiedliwości,

7)   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – druk dołączony do ogłoszenia (załącznik),
8)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie.

 

7. Termin składania dokumentów: do 21 grudnia 2018 r. do godz. 15.00

8. Miejsce składania dokumentów:

     Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

 

9. Inne informacje:

          1)    wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko – kasjer”,

          2)    oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

          3)    dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną wyłącznie opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym

          4)    zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,

          5)    oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce oferty pracy),

          6)    informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.czerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6 w Czerwonaku,

          7)    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 01 43.

 

Załącznik – zgoda