Oferta pracy – konserwator maszyn i urządzeń

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
Ogłasza konkurs
na stanowisko
KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

1. Wymagania niezbędne:
– wykształcenie minimum zawodowe,
– staż pracy min. 2 lata,
– uprawnienia do 1 kV,
– posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Zakres wykonywanych zadań:
– obsługa i kontrola prawidłowego działania wszelkich urządzeń technicznych i eksploatacyjnych,
– sprawowanie stałego nadzoru nad właściwym działaniem urządzeń będących na wyposażeniu CRKF AKWEN,
– prace remontowo-konserwacyjne.

3. Miejsce wykonywania zadań:
– Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

4. Wymagane dokumenty:
– życiorys (CV),
– kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
– kserokopie świadectw pracy,
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Informacje dodatkowe:
– forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN z dopiskiem na kopercie: „KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ” lub na adres email: t.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 29.10.2018 do godz. 15.00.
Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Informacja telefoniczna: Tomasz Staszczak 509750704