Oferta pracy – instruktor na siłowni

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY

INSTRUKTOR NA SIŁOWNI

1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
1) ukończenie 18 lat,
2) posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu,
3) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
4) posiadanie obywatelstwa polskiego,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) nie skazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) uprawnienia instruktora kulturystyki, sportów siłowych lub trenera personalnego,
2) dobrej organizacji czasu pracy,
3) odpowiedzialność i sumienność.

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1) obsługa klienta (sprawowanie kontroli nad trenującymi, układanie diet, układanie planów treningowych dla klientów indywidualnych, prowadzenie treningów personalnych, doradztwo z zakresu suplementacji, informowanie
o ofercie obiektu),
2) kompleksowe przygotowanie stanowiska pracy,
3) codzienna kontrola sprzętu do treningu siłowego i aerobowego,
4) obsługa urządzeń siłowni,
5) utrzymanie porządku na sali siłowni w czasie pracy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) umowa zlecenie,
2) miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

6. Termin składania dokumentów:
do 15.10.2018 r. do godziny 15.00

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN z dopiskiem na kopercie: „Instruktor na siłowni” w terminie do dnia 15.10.2018 do godz. 15.00. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres: b.staszczak@akwenczerwonak.pl
Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.