Oferta pracy – obsługa portu rzecznego

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

 

POSZUKUJE KANDYDATA
DO OBSŁUGI PORTU RZECZNEGO AKWEN MARINA

 Wymagania niezbędne:

–    wykształcenie minimum zawodowe,

–    posiadanie obywatelstwa polskiego,

–    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Zakres wykonywanych zadań:

–    obsługa i kontrola prawidłowego działania wszelkich urządzeń technicznych
i eksploatacyjnych,

–    sprawowanie stałego nadzoru nad właściwym działaniem urządzeń będących na wyposażeniu CRKF AKWEN,

–    prace remontowo-konserwacyjne,

–    obsługa kasy fiskalnej

Miejsce wykonywania zadań:

–     port rzeczny AKWEN MARINA

Wymagane dokumenty:

–    życiorys (CV),

–    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

–    kserokopie świadectw pracy,

–    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

–    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Informacje dodatkowe:

    –      forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

 

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” lub na adres e-mail: t.staszczak@akwenczerwonak.pl do dnia 08.06.2018 r.

 

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.