Postanowienia ogólne

1. Pływalnia kryta w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach jest obiektem należącym do Gminy Czerwonak administrowanym przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.
2. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach podanych w odrębnym armonogramie.
3. Z pływalni mogą korzystać:

a) grupowo: osoby pod opieką prowadzącego w zakresie zajęć ruchowych (aerobik, rehabilitacja ruchowa lub inne ćwiczenia w wodzie) oraz uczące się lub doskonalące pływanie,
b) użytkownicy indywidualni.

4. Zajęcia na pływalni odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć.
5. Aktualne ceny usług świadczonych przez pływalnię zawiera Cennik Usług Pływalni.
6. Uprawnione do wstępów ulgowych są wyłącznie osoby posiadające stosowne dokumenty i okazujące je
na życzenie pracowników pływalni.
7. Przebywanie na terenie basenu możliwe jest po wpłaceniu z góry kwoty ustalonej w cenniku i otrzymanie czytnika (paska) kodującego w kasie przy wejściu.
8. Czytnik kodujący (pasek) stanowi jednocześnie bilet wstępu na basen, saunę i klucz do osobistej szafki ubraniowej i jest rozliczany zgodnie z zapisem czasu w czytniku kodującym.
9. Czytnik kodujący (pasek) jest zwracany w okienku kasowym po wyjściu z szatni i uregulowaniu należności za dodatkowy czas przebywania na pływalni.
10. Za zniszczenie lub zgubienie czytnika kodującego (paska) pobierana jest opłata w wysokości 70 zł.
11. Do szatni wchodzi się obowiązkowo w czystym obuwiu (klapki), którego zmiany należy dokonać przed przebieralnią.
12. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej i sauny do umycia całego ciała mydłem pod natryskiem oraz do odkażenia stóp w brodziku.
13. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osób dorosłych.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione w szatni,
b) uszkodzenie ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu pływalni.
15. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi oraz z innymi problemami zdrowotnymi korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność.
16. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom dyżurnego ratownika lub prowadzącego zajęcia.
17. Podczas korzystania z oferty basenu, a w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się do automatycznej sygnalizacji urządzeń startowych i poleceń obsługi.
18. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości w samopoczuciu należy niezwłocznie zgłosić dyżurnemu ratownikowi.
19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez zwrotu kosztów wstępu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia.
20. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
21. Za zniszczenie, zgubienie żetonu otrzymanego w szatni po pozostawieniu ubrań wierzchnich pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.
22. W czasie godzin ogólnodostępnych dopuszcza się jednoczesną obecność na pływalni do 120 osób.
23. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
24. Za zachowanie w pomieszczeniach pływalni odpowiedzialny jest opiekun lub kierownik grupy.
25. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor prowadzący zajęcia oraz ratownicy.
26. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z basenów odpowiadają ratownicy.
27. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik pływalni.
28. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną w 100 % za wyrządzone szkody.

Postanowienia szczegółowe dla grup zorganizowanych
29. Korzystanie z basenu może odbywać się tylko w obecności ratownika.
30. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym, boso lub w obuwiu
zmiennym (klapki).
31. Prowadzący zajęcia obowiązany jest wejść na pływalnię razem z grupą 10 minut przed rozpoczęciem
zajęć. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
32. Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą do obiektu równocześnie i również całą grupą wychodzą.
Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed zajęciami i po nich.
33. Osoba prowadząca zajęcia może nadzorować grupę nieprzekraczającą 15 osób.
34. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą
prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub
instruktora pływania oraz inne uprawnienia specjalistyczne.
35. Do obowiązków opiekunów grup szkolnych należy w szczególności:
a) przeprowadzenie grup do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
b) załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem czytników z kluczami dla członków grupy lub klucza do szatni grupowej,
c) pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami,
d) wyprowadzenie grupy z szatni i wprowadzenie do pomieszczeń z natryskami oraz dalej do hali basenu,
e) przypomnienie członkom grupy o konieczności skorzystania z prysznica i toalety,
f) przypomnienie podopiecznym o konieczności dopilnowania starannego umycia ciała przy użyciu środków myjących,
g) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
h) kontrolowanie zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
i) utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń pływalni,
j) po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia w basenie zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali
basenowej do pomieszczeń z natryskami i dalej do szatni,
k) wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego bądź ratowniczego,
l) dopilnowanie starannego wytarcia się i wysuszenia włosów przez uczestników zajęć, m) dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
n) zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
o) wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni.
36. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę basenu.
37. Skoki do wody ze słupków startowych oraz nurkowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika.
38. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów Regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
39. W przypadku rezerwacji toru ratownik dyżurny uprawniony jest do usunięcia osób zajmujących nieprawnie zarezerwowany tor

Zakazy
40. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
a) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
b) skakać do wody (całkowity zakaz, nie dotyczy nauki pływania),
c) skakać z rozbiegu, hałasować,
d) popychać oraz wrzucać inne osoby do wody,
e) pływać z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających w wodzie,
f) wykonywać podczas skoków do wody wszelkiego rodzaju obrotów,
g) wnosić na basen i używać swój sprzęt,
h) palić papierosów, pić napojów alkoholowych,
i) jeść poza terenem baru,
j) żuć gumy,
k) wskakiwać do rury zjeżdżalni przy zapalonym czerwonym świetle sygnalizacji,
l) wnosić ręczników, płaszczy kąpielowych i klapek poza strefę dezynfekcji.
41. Zabrania się wprowadzania na cały obiekt zwierząt, rowerów oraz wnoszenia głośnego sprzętu i przedmiotów, które mogą utrudniać komunikację na obiekcie lub pływanie w samej niecce basenu.
42. Osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz osobom z ranami otwartymi, a także z zewnętrznymi oznakami chorób skórnych, zakaźnych, jak również osobom stwarzającym niebezpieczeństwo lub stanowiącym zagrożenie dla otoczenia, zabrania się korzystać z usług pływalni

Postanowienia dotyczące korzystania z dużej zjeżdżalni
43. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
44. Dzieci do lat 3 nie mogą korzystać ze zjeżdżalni.
45. Korzystającym ze zjeżdżalni zabrania się:
a) wykonywania ślizgu głową w dół,
b) zjeżdżania z ostrymi przedmiotami, zegarkami, w okularach itp.,
c) wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni,
d) wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów,
e) stosowania wszelkich niebezpiecznych zabaw np. wyścigów, łączenia się w pociągi,
f) wykonywania innych czynności zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających ze zjeżdżalni.

Postanowienia dotyczące korzystania z saun
46. Dopuszcza się korzystanie z sauny po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem korzystania z sauny.
47. Z sauny mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat.
48. Z sauny należy korzystać nago lub w kostiumie bawełnianym.
49. Obowiązuje siedzenie lub leżenie na ławkach na własnym, suchym ręczniku.
50. W przerwie i po zakończeniu seansu wskazany jest wypoczynek na ławkach znajdujących się w patio.
51. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy umyć ciało i ochłodzić je pod natryskiem lub w studzience, dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody.
52. W razie wątpliwości co do korzystania z sauny należy skonsultować się z lekarzem.
53. Zabrania się:
a) korzystania z sauny osobom ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia i innymi dolegliwościami
wykluczającymi przebywanie w wysokiej temperaturze,
b) samodzielnego korzystania z automatyki sterującej pracą saun,
c) przebywania w saunie w zegarkach i biżuterii,
d) przesuwania leżaków w holu wypoczynkowym.

Postanowienia końcowe
54. Kierownik pływalni oraz jego zwierzchnicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni mogą przerwać prowadzenie zajęć.
55. Zabrania się prowadzenia zorganizowanych zajęć na pływalni bez wiedzy administratora obiektu.
56. Skargi i wnioski należy zgłaszać administratorowi obiektu, książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji-kasie.