Regulamin Portu Rzecznego Akwen Marina

1. Administratorem Portu Rzecznego Akwen Marina jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, tel. 61 8 121 404, www.akwenczerwonak.pl.
2. Port rzeczny jest obiektem Gminy Czerwonak przeznaczonym dla jednostek o długości max do 8 m. W awanporcie dopuszcza się stacjonowanie jednostek powyżej 8 m długości.
3. Za porządek i ruch jednostek w porcie rzecznym odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez administratora obiektu, zwana dalej Bosmanem (użyte w niniejszym Regulaminie pojęcie „Bosman” nie oznacza osoby posiadającej uprawnienia wynikające z przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej).
4. Wszelkie formalności związane z postojem i slipowaniem jednostek oraz opłaty za korzystanie z portu rzecznego, zgodne z cennikiem, należy regulować z góry, niezwłocznie po zacumowaniu, u Bosmana w biurze portu rzecznego.
5. Opłaty za miejsca postojowe w porcie rzecznym wnosi się gotówką lub kartą płatniczą z góry za deklarowany czas postoju jednostki pływającej.
6. W przypadku, gdy jednostka korzysta z postoju przez czas dłuższy niż ten, za który została wniesiona opłata, załoga powinna niezwłocznie uiścić dopłatę za dodatkową ilość czasu pobytu.
7. Załoga jednostki, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów, zostanie zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia portu rzecznego.
8. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w porcie rzecznym zobowiązane są do informowania Bosmana o każdym wpłynięciu i wypłynięciu. Czynności te odnotowane będą w „Dzienniku Ruchu Statków”.
9. Miejsce postoju jednostki każdorazowo wyznacza Bosman. Miejsca przydzielane jednostkom pływającym nie są stałymi. Na polecenie Bosmana załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na inne wskazane miejsce postoju.
10. Zabrania się blokowania i zastawiania pomostów pływających oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla ludzi, jednostek pływających lub portu rzecznego.
11. Jednostki pływające z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po porcie rzecznym z minimalną prędkością. Zabrania się prowadzenia ćwiczeń manewrowych wewnątrz portu rzecznego. Nie dotyczy to zorganizowanych szkoleń uprzednio uzgodnionych z administratorem obiektu.
12. Za dzieci przebywające na terenie portu rzecznego odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie.
13. Na terenie portu rzecznego zezwala się na rozpalanie ognisk tylko w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim zgłoszeniu Bosmanowi.
14. Osobom znajdującym się na terenie portu rzecznego zabrania się:
a) kąpieli w basenie portowym oraz skakania do wody,
b) biegania i kołysania pomostami,
c) przebywania w stanie intoksykacji,
d) spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
e) wnoszenia ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
f) zakłócania wypoczynku innych osób, krzyczenia, słuchania głośnej muzyki, popychania i wrzucania do wody,
g) zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników portu rzecznego,
h) wszczynania fałszywych alarmów,
i) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, zaśmiecania i brudzenia terenu portu rzecznego,
j) niszczenia urządzeń i wyposażenia portu rzecznego,
k) przelewania olejów napędowych, benzyny, środków chemicznych w sposób powodujący zanieczyszczenie środowiska,
l) wykonywania prac remontowych jednostek na wodzie oraz nadbrzeżu bez zgody Bosmana,
m) wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych,
n) parkowania w miejscach niedozwolonych oraz zastawiania dróg pożarowych,
o) łowienia ryb,
p) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
q) wprowadzania psów na teren portu rzecznego ograniczonego ogrodzeniem.
15. Akwen Marina jest czynna od kwietnia do października. W godzinach od 7.00 do 22.00 jest ogólnodostępna dla mieszkańców Gminy Czerwonak i innych osób.
16. Cisza nocna w Akwen Marinie obowiązuje od godziny 23.00 do godziny 7.00.
17. Na pomostach mogą przebywać tylko członkowie załóg jednostek cumujących oraz osoby upoważnione przez administratora obiektu.
18. Istnieje możliwość pozostawiania samochodu i przyczepy podłodziowej dla załóg korzystających z Akwen Mariny w miejscu wskazanym przez Bosmana, po uiszczeniu opłaty według cennika.
19. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników administratora obiektu, będą usuwane z terenu portu rzecznego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i  cywilnego.
20. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
21. Przebywający na terenie portu rzecznego zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa i ppoż.
22. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać Bosmanowi. Bosman wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
23. Wszelka działalność zarobkowa na terenie portu rzecznego, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą administratora obiektu.
24. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz za kradzieże, straty i uszkodzenia cumujących jednostek.
25. W przypadku łamania Regulaminu przez załogi jednostek pływających administrator obiektu może zażądać opuszczenia portu rzecznego w trybie natychmiastowym.
26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
27. Obiekt jest chroniony i monitorowany.
28. Regulamin obowiązuje na terenie zarządzanym przez CRKF AKWEN w Czerwonaku (mapa terenu stanowi załącznik do Regulaminu).
29. Uwagi i wnioski dotyczące działania przystani należy zgłaszać administratorowi obiektu pod nr tel: 61 415 16 79

Regulamin Pola Biwakowego Akwen Marina

1. Administratorem Pola Biwakowego jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, tel. 61 812 14 04, www.akwenczerwonak.pl.
2. Pole Biwakowe jest czynne i płatne w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
3. Meldowanie pobytu odbywa się w godzinach 07.00-22.00.
4. Doba na Polu Biwakowym trwa od godziny 10.00 i kończy się o godzinie 10.00 następnego dnia. Do tej godziny należy zostawić ogólny porządek oraz złożyć namioty.
5. W przypadku skrócenia pobytu administrator obiektu nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.
7. Przebywający na terenie Pola Biwakowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz ppoż.,
w szczególności zabrania się rozpalania ogniska na terenie Pola Biwakowego.
8. Na terenie Pola Biwakowego obowiązuje zakaz przebywania i wprowadzania zwierząt.
9. Śmieci na Polu Biwakowym umieszczamy tylko w koszach, kategorycznie zabrania się pozostawiania śmieci obok koszy. Jeśli kosze na Polu Biwakowym są pełne, należy to zgłosić obsłudze.
10. Obowiązuje zakaz okopywania namiotów.
11. Za rzeczy zgubione lub skradzione administrator obiektu nie odpowiada.
12. Wszystkie inne kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z administratorem obiektu.
13. Osoby rażąco naruszające wskazania niniejszego Regulaminu oraz osoby nietrzeźwe administrator obiektu ma prawo usunąć z terenu Pola Biwakowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
14. Na terenie Pola Biwakowego obowiązuje ogólny Regulamin Portu Rzecznego Akwen Marina.