AKW.351.5.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 

Numer referencyjny: AKW.351.5.2018

Czerwonak, dnia 08 listopada 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w obiekcie Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3 wraz z terenami przyległymi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 listopada 2018 roku pod numerem 645981-N-2018.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie Przetargu Nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

Postępowanie, w imieniu Zamawiającego prowadzi:

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo – akcyjna

ul. Fabryczna 9

61-524 Poznań

e-mail: dpzp@sowislo.com.pl

 

Osoba upoważniona do kontaktu:
Arkadiusz Bocian

Termin składania ofert upływa dnia 19 LISTOPADA 2018 roku o godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 LISTOPADA 2018 roku o godz. 14:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ sprzątanie (ZIP)

******************************

15 listopada 2018 roku

Pytania do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.