Oferta pracy – podinspektor ds. marketingu i promocji

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTOR
DS. MARKETINGU I PROMOCJI
na czas zastępstwa

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe brak stażu lub wykształcenie średnie 2 lata stażu pracy,
2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
3) posiadanie obywatelstwa polskiego,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień marketingu, public relations, reklamy,
2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS Office oraz Internetu,
3) bardzo dobra znajomość obsługi programów graficznych, np. Corel lub Photoshop Elements,
4) bardzo dobra znajomość systemu wordpress,
5) łatwość pisania i umiejętność redagowania tekstów marketingowych i reklamowych,
6) kreatywność i pomysłowość,
7) umiejętność zwracania uwagi na szczegóły i reagowania na zmieniające się warunki otoczenia,
8) umiejętność samodzielnego działania,
9) umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi,
10) odporność na stres,
11) wysoka kultura osobista,
12) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1) prowadzenie spraw związanych z kontaktami z mediami oraz promocja AKWEN,
2) kreowanie wizerunku AKWEN,
3) koordynowanie i wdrażanie nowych rozwiązań związanych z wizerunkiem AKWEN,
4) opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowej i promocyjnej AKWEN,
5) opracowywanie materiałów reklamowych oraz przygotowywanie akcji promocyjnych,
6) aktualizacja strony internetowej AKWEN oraz profili AKWEN w mediach społecznościowych,
7) szukanie partnerów biznesowych i najemców związanych z funkcjonowaniem Centrum Kultury i Rekreacji,
8) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów sponsoringowych,
9) ocena szans rynkowych związanych z wprowadzeniem przez AKWEN nowych usług,
10) opracowywanie materiałów prasowych,
11) przygotowywanie oprawy graficznej materiałów,
12) organizowanie spotkań i wydarzeń promujących AKWEN,
13) współpraca z firmami, szkołami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji celów CRKF „AKWEN”,
14) prowadzenie badań i analiz dotyczących satysfakcji klientów AKWEN, mieszkańców,
15) sporządzanie umów cywilno-prawnych,
16) współpraca z pracownikami AKWEN.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w wymiarze pełnego etatu,
2) praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3) miejsce pracy: hala sportowa w Czerwonaku, I piętro.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
7) oświadczenie o:
– nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
– korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
– posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
9) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, druk dołączony do ogłoszenia.

7. Termin składania dokumentów:
do 1 lipca 2019 r. do godz. 15.00

8. Miejsce składania dokumentów:
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (kadry)
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

9. Inne informacje:
1) wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko podinspektor ds. marketingu
i promocji”,
2) oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
3) dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną wyłącznie opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
4) zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,
5) oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak
w zakładce oferty pracy),
6) informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.czerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6 w Czerwonaku,
7) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 01 43.

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
Czerwonak, dnia 18 czerwca 2019 r.

Załącznik:

Informacja RODO