Oferta pracy – stanowisko ds. księgowości

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

 

OGŁASZA NABÓR

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI
wolne od 1 września 2019 r.
 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie średnie,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
 5. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

 

Od kandydatów oczekujemy ponadto:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. doświadczenia zawodowego w dziale finansowym jednostki sektora finansów publicznych,
 3. umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel), oraz zasad działania programów finansowo-księgowych,
 4. znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz podatku od towarów i usług,
 5. wysokiej kultury osobistej,
 6. umiejętności pracy w zespole,
 7. dobrej organizacji czasu pracy,
 8. rzetelności.

     

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. dekretacja i wprowadzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych do systemu finansowo-księgowego,
 2.  wystawianie faktur sprzedaży, not księgowych,
 3.  prowadzenie kasy gotówkowej i księgowanie raportów kasowych,
 4. okresowe uzgadnianie sald rozrachunków z tytułu należności w tym terminowe wystawianie not odsetkowych i wezwań do zapłaty,
 5. sporządzanie rejestru VAT,
 6. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1.  praca w wymiarze pełnego etatu,
 2.  praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3.  miejsce pracy: hala sportowa w Czerwonaku, I piętro.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. list motywacyjny,
  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  5. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  6. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego  (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) –  zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
  7. oświadczenie o:

          – nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
            – korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
            – posiadaniu obywatelstwa
8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem  rekrutacji, druk dołączony do ogłoszenia.

Termin składania dokumentów: do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów:

     Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (kadry), ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Inne informacje:

 1.   wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. księgowości”,
 2.   oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 3.    dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną wyłącznie opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 4.   zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,
 5.  oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce oferty pracy),
 6.   informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.czerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6 w Czerwonaku,
 7.    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 01 43.

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN,
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
Czerwonak, dnia 27 maja 2019 r.

 

   1.            Informacja RODO